ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เอกสาร /หนังสื่อราชการ /สื่อ....
LINK
   

๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต...........................................................คลิก

จุดเน้นที่ 4 : พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น สมรรถนะและการจัดทำ กรอบหลักสูตร
รวมทั้งจัด กระบวนการ เรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมืองและศีลธรรม................................................................คลิก

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
นโยบาย ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม...การใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย...............คลิก

หนังสือ สพป.อด.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๗๗ / ๒๒๔ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญรับหนังสือ
คู่มือกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย..............................................................................คลิก

หนังสือ สพป.อด.2 ที่ ศธ ๐๔๑๗๗ / ๔๓๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งประชำสัมพันธ์กิจกรรม
๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต..............................................................คลิก


 

หนังสือ สพป.อด.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๗๗ / ๑๙๒๓ ลงวันที่ เรื่อง ขอความร่วมมือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตอบแบบสำรวจกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมกำรเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชำติไทย ...................................................................คลิก

กลุ่มเป้าหมายการทดลองใช้นวัตกรรมสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของ สพป.อด.2.(ในเบื้องต้น)...............คลิก

รายชื่อผู้รับคู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย/รายโรงเรียน...............................คลิก

   

HOME