ภาพและข่าว นิเทศการศึกษา....กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2..B
การนิเทศเพื่อประเมินความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดร 2
ในภาพเป็นการนิเทศความพร้อมโรงเรียน
กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค....
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม......
************************************************************************
การนิเทศเพื่อประเมินความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดร 2
ในภาพเป็นการนิเทศความพร้อมโรงเรียน
กลุ่มโปร่งตาดทองก้าวหน้า..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม......
***********************************************************************
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาในช่วงปลาย
ภาคเรียน 2/2565 มีกิจกรรม
ค่อนข้างหลากหลาย ดังนำเสนอ
(อาจจะไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน)
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม........
************************************************************************
การประเมินครูผู้ช่วย
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2566
ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ตามกรอบเวลาภายใน 15 วัน
ซึ่ง ศน.ได้ว่มประเมินครูผู้ช่วยตามหน้าที่
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม........
************************************************************************
การเยี่ยมนิเทศเพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 66
ณ จ.ร้อยเอ็ด และการมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม.......
************************************************************************
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และการนิเทศ การจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ชั้น ป.4 ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มละ 1 โรงเรียน
************************************************************************
  กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2
เชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจสมัคร ร่วมกิจกรรม 12 เดือน
webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร.....เอกสาร....คลิก
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร....YouTube...คลิก
จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.3.2.............
  เอกสารประกอบการประชุมครูประวัติศาสตร์ ออนไลน์.....คลิก
************************************************************************
มาตรฐานเขต
มตฐ 1 ตบช 2 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้.....คลิก
มตฐี่ 2 ตบช 1 การบริหารงานวิชาการ..................คลิก
 
 
   
***********************************************************************