ภาพและข่าว นิเทศการศึกษา....กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2..B
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
แบบActive Learning ของศึกษานิเทศก์
และผู้อำนวยการโรงเรียน ตามนโยบาย
ของ สพฐ.และ สพป.อุดรธานี เขต 2
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม......
************************************************************************
การนิเทศเพื่อประเมินและยกระดับ
เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว
ของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 10
ในภาพเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2
สพป.นภ.1 และ สพป.นภ.2
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม......
***********************************************************************
กิจกรรมการนิเทศหลังภาวะการแพร่เชื้อ
COVID-19 ลดลง ทำให้งานนิเทศที่ครั้งค้างไว้
ได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนได้ ซะที แต่ก็ต้อง
ระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันของ สคบ.
 
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม........
************************************************************************
การนิเทศโรงเรียนผ่าน Social Media
ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เชื้อ COVID-19 และการประชุม/
อบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา
ก็เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม........
************************************************************************
 
 
การนิเทศโรงเรียนผ่าน Social Media
ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
 
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม.......
************************************************************************
การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง
AR:Augmented Reality
ให้แก่ครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม............
  จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.4.2.................
************************************************************************
  กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2
เชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจสมัคร ร่วมกิจกรรม 12 เดือน
webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร.....เอกสาร....คลิก
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร....YouTube...คลิก
จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.3.2.............
  เอกสารประกอบการประชุมครูประวัติศาสตร์ ออนไลน์.....คลิก
************************************************************************
มาตรฐานเขต
มตฐ 1 ตบช 2 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้.....คลิก
มตฐี่ 2 ตบช 1 การบริหารงานวิชาการ..................คลิก
 
 
   
***********************************************************************