ชื่อสื่อ เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก

การฝึกหัดเบื้องต้น
นาฏศิลป์ไทย (ตัวนาง)

คุณครูเดชา โพนทอง
ร.ร.บ้านโคกสว่าง
สพป.อุดรธานี 2
Online/
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=5l3olz4cFX4........................คลิก

ทัศนศิลป์ ป. 1พื้นฐานงานศิลป์

คุณครูเกษร ด่างเกษี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Online/
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=QgdnMufD_Qc...................คลิก

ทัศนศิลป์ ป. 2 เรื่องรูปร่าง รูปทรง
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คุณครูเกษร ด่างเกษี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Online/
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=Hy3BRPO-dY8....................คลิก

ทัศนศิลป์ ป. 2 เรื่องทัศนธาตุ
ในงานทัศนศิลป์

คุณครูเกษร ด่างเกษี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Online/
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=zLKZ339JWvA.............คลิก

ประเภทของละคร

คุณครสุทธิการ แสงศศิธร
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/Online
https://drive.google.com/file/d/1rQUdioGuZ
zqui UnHeI6 CAQhJ9xQVEW2B/view?fb
clid=IwAR2vrSaojiBupcI3 1KsqZTimkw
GBevyZVg7Ni3Kh57HLiTVA8E734
wBQbVA............................คลิก


นาฏยศัพย์การจีบ

คุณครสุทธิการ แสงศศิธร
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/Online
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUw
NBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?
fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3
mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZia
McYKDN..........................คลิก

การตั้งวง

คุณครสุทธิการ แสงศศิธร
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/Online
https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb
-8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid
=IwAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk
3UklWhlScT7uLDDDZgAJQrzwq
4wYyoUDLc.........................คลิก

การเเสดงพื้นเมือง ๔ ภาค

คุณครสุทธิการ แสงศศิธร
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/Online
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oy
QlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/
view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luur
Xd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wI
jarxwL6j4pAwb9LZtSQ..................คลิก
       
HOME   MEDIAUD2
TOP
HOME  SUPERUD2