ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ศูนย์พัฒนาการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แนวทางออกแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วย DLIT
www.mrcud2.com...Click
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ www.mrcud2.com...Click
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ
แบบพกพา DLIT
www.mrcud2.com...Click
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ด้วย DLTV
สพป.สุพรรณบุรี
เขต 1
E-book
www.mrcud2.com...Click
คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล สพป.สพ.1
www.mrcud2.com...Click
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
www.mrcud2.com...Click
       
HOME MEDIA UD 2
TOP
HOME SUPERUD2