ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก

Present perfect tense

คุณครูพรทิพา ภาภักดี
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
Present perfect tense #2 P6

คำศัพท์  เรื่อง Color

คุณครูสุพัตรา รังคะวงษ์
ร.ร.บ้านนาดีโคกกลาง
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Color

ฝึกออกเสียงA-Z

คุณครูศิริภัสสร ทาศิริ
ร.ร.บ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
ฝึกออกเสียงA-Z

My house

คุณครูจารุวรรณ  สุขวาปี
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
My house by Kru tak

Nice to meet you

คุณครูบุญริ้ว  บุริกา
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
Nice to meet you

Hello

คุณครูศราภรณ์ ฤทธิมาลย์
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
Self Hello ป. 3

singular &plural nouns
คำนามเอกพจน์
และคำนามพหูพจน์

คุณครูปิยะพจน์  แรมจบก
ร.ร.บ้านม่วงดง
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
singular &plural nouns
คำนามเอกพจน์
และคำนามพหูพจน์

 Greeting

คุณครูนัจนันท์  นาคสร้อย
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
ภาษาอังกฤษ ป.2 เรื่อง Greeting

 Verb to Be 

คุณครูเครือวัลย์ แข็งขัน
ร.ร.บ้านโนนทองคำเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
เรียนรู้ Verb to Be กับคุณครูไม้เรียว

Parts of Your Body

คุณครูวรรณวิลัย  ชะนะเทพ
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
Online/
youtube
Kru' Olef Parts of Your Body
with English Class
Greeting 2
คุณครูชลลดา พิลาวัลย์
ร.ร.บ้านคำเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 2
Power
piont
www.mrcud2.com.....CLICK
Greeting 4 www.mrcud2.com.....CLICK
Greeting 7 www.mrcud2.com.....CLICK
Introduction 3 www.mrcud2.com.....CLICK
Restaurant 8 www.mrcud2.com.....CLICK
Vocaburaly 5 www.mrcud2.com.....CLICK
Vocaburaly 6 www.mrcud2.com.....CLICK
Vocaburaly 9 www.mrcud2.com.....CLICK
       
       
   
 
HOME   MEDIA UD2
TOP
HOME   SUPER UD2