ชื่อสื่อ เจ้าของเรื่อง ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก

หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย

คุณครูอัชลีย์ งอสอน
ร.ร.บ้านนาฝาย
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/online
https://www.loom.com/share/
2ccedebcc0d948278c27
bd24ea81741e?fbclid=IwAR0o
8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLry
Ezx_ownbh9XQw9DF........คลิก

ep1 ระบบไหลเวียนโลหิต

คุณครูศรัณยู   ศรีบุญ
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธาน 2
online/
Youtube
https://www.youtube.com/
watch? v=t2mbun9dNo
Q&t=33s....................คลิก

ep2 ระบบไหลเวียนโลหิต

คุณครูศรัณยู   ศรีบุญ
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธาน 2
online/
Youtube
https://www.youtube.com/
watch? v=p4cr0MC2yqg...คลิก

การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.5

คุณครูอาคม  ศรีเชียงสา
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
online/
Youtube
https://www.youtube.com/
watch? v=cpgx6uTVmxA...คลิก
       
       
HOME  SUPERUD2
TOP
HOME MEDIAUD2