ชื่อสื่อ เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ...คลิก

ความรู้วิทยาศาสตร์ ป 6

คุณครูกมลชนก นามมาลา
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=FJGKsnvWhEE.....คลิก

วิทยาศาสตร์ ป.5
เรื่อง แรงเสียดทาน

คุณครูลำไพ รัตนโรจน์
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.facebook.com/watch/?
v=4170100060961711....คลิก

วิทยาการคำนวณ ตอนที่ 1

คุณครูเดชา โพนทอง
ร.ร.บ้านโคกสว่าง
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=fSLu7DrYQyw......คลิก

การจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มโดยใช้
กระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์
วิทยาศาสตร์ ป.4

คุณครูพีระยา พิบูลย์ศิริกุล
ร.ร.บ้านโคกสว่าง
สพป.อุดรธานี เขต 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=rTYYYlycQhM........คลิก

หินและซากดึกดำบรรพ์ ป. 6
โดยครูมินตรา

คุณครูมิตรา สายแสน
ร.ร.บ้านม่วงดง
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=7DI0Co3q1TM..........คลิก

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ม.1

คุณครูจันทร์จิรา พรหมอารักษ์
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=8qU-ZisBXEI..........คลิก

ห้องเรียนออนไลน์ by ครูมิน

คุณครูจุฑารัตน์ พลนามอินทร์
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
https://sites.google.com/
kokfuang.ac.th/kroomin.....คลิก

การสังเกตและการลงความเห็น
จากข้อมูล

คุณครูไพวัลย์ จันทรเสนา
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี 2
Facebook
https://www.facebook.com/groups/
85780 5138172539/posts/8750287597
83510/
.......คลิก

บทเรียนออนไลน์
by ครูเติมพงษ์

คุณครูเติมพงษ์ บุราณรักษ์
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/ online
https://sites.google.com/view
/sci-viki/..........คลิก

ห้องเรียนออนไลน์
by ครูอ้อม

คุณครูสุทธิดา โคตรพรหมศร
ร.ร.บ้านคำม่วง
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/ online
https://sites.google.com/d/1-
q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5
dtdTIZ y00q/p/ 1qFNIrWjsC5a5O
_jF44ejcc1ocl6EU6B1/edit..........คลิก

ตัวกลางของแสง

นางสาวอันธิกา โฮมชัยวงษ์
ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/ online
https://drive.google.com/file/d/1wEK
uJmZjHDX5axQoMBLm8GktzfJ
q4yHb/view.............คลิก

ร่างกายของเรา ตอน :
หน้าท่ีของอวัยวะ
วิชาวิทยาศาตร์ ชั้น ป.1- EP 2

คุณครูธิติวรรณ จันทบัวลา
ร.ร. สามัคคีวิทยาคาร
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=L9l42Dp9G-M...คลิก

Learning with CoolTangEp.4
Search Engin

คุณครูพิมลวรรณ ร่มวาปี
ร.ร. สามัคคีวิทยาคาร
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=6jpQQwkfbjs...........คลิก

Learning with CoolTangmo
Ep.5 Scratch

คุณครูพิมลวรรณ ร่มวาปี
ร.ร. สามัคคีวิทยาคาร
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=ZjtaSepvEAw.......คลิก

วิทยาการคำนวณ ม.1

นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ร.ร.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/online
https://sites.google.com/view/
cai-bykrusukunya/Home.....คลิก

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

คุณครูกุลสุดา วิบูลย์สิน
ร.ร.บ้านวาปี
สพป.อุดรธานี 2
Couseware
/ onlin
https://www.liveworksheets.com
/ph2176814sI....................คลิก

การทดลองการดูดซับน้ำ

คุณครูสุกัญญา ไชยชาดา
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=nYitIVMLM0k................คลิก

อากาศรอบตัวและมลพิษทางอากาศ
ชั้น ป3 by ครูแพท

คุณครูพิสมัย จงรักษ์
ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
สพป.อุดรธานี 2
online/
youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=6XULwN3MktQ............คลิก
       
HOME   SUPERUD 2
TOP
HOME   MEDIAUD2