ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
       
แนวทางการจัดการเรียนรู็ประวัติศาสตร์
สน.วิชาการฯ สพฐ.
E-Book
www.mrcud2.com...Click
รวม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์
    ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
สน.พัฒนานวัตกรรมฯ
สพฐ
Online/
Youtube
www.mrcud2.com...Click
พัฒนาการการรถไฟไทย
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
สพฐ.
Online/
youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=Rzp1FUiiXWw
พัฒนาการการสื่อสาร https://www.youtube.com/
watch?v=J-ITRg4c9x8
พัฒนาการถนน https://www.youtube.com/
watch?v=R3CChaDRIVM
การบิน https://www.youtube.com/
watch?v=vGMhXzDXOtg
ชุดราชปะแตน https://www.youtube.com/
watch?v=x5ug3TW1ITA
วิวัฒนาการการศึกษาไทย https://www.youtube.com/
watch?v=bkWPeS3CcwI
วิวัฒนาการของโรงละครสู่หอภาพยนตร์ https://www.youtube.com/
watch?v=sBAZtEfVpPk
การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับประทานอาหาร https://www.youtube.com/
watch?v=FInzvNZVPfw
วัฒนธรรมการรับประทาน-
อาหารริมทาง (Street foods)
https://www.youtube.com/
watch?v=rsw7bgwDouk
การเข้ามาของน้ำแข็ง https://www.youtube.com/
watch?v=Ol3xTNn5qNQ
พิธีกรรมทาง พุทธศาสนา

นางอนุทิน หรพูน
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2

Online/
youtube
พิธีกรรมสำคัญของ
ศาสนาพุทธ ป.5.....
เงิน....
นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัย
ร.ร.ชุมชนวัดป่า ทรงธรรม
สพป.อด.2
Online/
youtube
เงิน.mp4 - ...
หลักธรรมนำความสุข

นางเกษร ด่างเกษี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดร.2

Online/
youtube
สังคมศึกษาฯป. 2 หลักธรรมนำความสุข
ศาสนิกชน ตัวอย่าง นางเกษร ด่างเกษี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดร.2
Online/
youtube
สังคม ป. 1 ศาสนิกชน
ความสัมพันธ์ ของสมาชิกใน โรงเรียน
นางไพวัลย์ จันทรเสนา
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2

Online/
Facebook
ห้องเรียน ป.1 ครูไพวัลย์ | สังคมศึกษา
เกริ่นนำ ชั่วโมงแรก
นายศราวุธ วงค์พิมสอน
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2
Online/
youtube
สอนออนไลค์ วิชาสังคมฯ
ชั่วโมงแรก
วันหยุดราชการที่สำคัญ
นายพิทักษ์สินธ์
บำรุงภักดี
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดร.2
Online/
youtube
วันหยุดราชการที่สำคัญ
- ครูแมน
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ศาสนบุคคล - ครูแมน
การสถาปนา กรุงสุโขทัย
นายศราวุฒิ ตะวงษา
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2
Online/
youtube
การสถาปนาอานาจักร
สุโขทัย ม.1
โครงานพัฒนาจริยคุณ
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ.
E-Book
www.mrcud2.com...Click
โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
E-Book
www.mrcud2.com...Click
มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
E-Book
www.mrcud2.com...Click
คู่มือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
E-Book
www.mrcud2.com...Click
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
E-Book
www.mrcud2.com..Click
คู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคผนวก)
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ.
E-Book
www.mrcud2.com...Click
คู่มือนิเทศการนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-Book
www.mrcud2.com...Click
       
HOME SUPERUD2
TOP
HOME MEDIAUD2