ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ สพฐ. สพฐ.
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
คู่มือนิเทศการศึกษา ศน.สุริยนต์ ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2 ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
รายงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระระบาด COVID-19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
แผนการนิเทศกลุ่มโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
แผนการนิเทศกลุ่มโรงเรียนโปร่งตาดทอง ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
เว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.2
www.mrcud2.com
คู่มือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียน
ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
E-book
www.mrcud2.com
       
       
       
   
 
HOME   SUPERUD2
TOP
HOME  MEDIAUD2