ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
สระ เ- นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศรี
ร.ร.บ้านคำม่วง- สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
บันทึกการสอนหน่วยที่ 5
สระเอ by ครูอ้อม
จับคู่คำและภาพ ภาษาไทย ป.1 นางสาวชญานี สายเสมา
ร.ร.บ้านท่าเปลือย- สพ.อุดร 2
แบบทดสอบออนไลน์/
wordwall.net
จับคู่คำและภาพให้ถูกต้อง
- คู่ที่ตรงกัน
ฝึกอ่าน สระ อา นางสาวศิริภัสสร ทาศิริ
ร.ร.บ้านคำบอน- สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
ฝึกอ่านสระอา
สระ อา -สระ อี -สระ อู คุณครู จิตลดา สาโถน
ร.ร.บ้านห้วยบงดงมะไฟ
สพป.อุดร 2

Online/
Youtube
การสอนออนไลน์ ป 1 บทที่2
สระ อำ นางอุไร พรมบุตร
ร.ร.ชุมชนจำปี- สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
สระอำ2564
ไตรยางค์หรืออักษรสามหมู
นางสาวพิชญาฎา เชี่ยวชาญ
ร.ร.บ้านโนนสา- สพป.อุดร 2
Blogspot.com
ห้องเรียนครูปาล์ม (pitchayada33.blogspot.com)
บทอาขยาน ชั้น ป.4 นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัย
ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
สพป.อุดร 2
Online/mp4
- Google ไดรฟ
บทอาขยาน.mp4
สระ อะ นางสาวชนิกานต์ ธนะสูตร
ร.ร.บ้านโคกหนองแวง
สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
ภาษาไทย ป.1 สระอะ by ครูมิ้งค์
ฝึกอ่าน ป.1 นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2
Online/
Facebook
คุณครูวิทยารัตน์ | ฝึกอ่านคำ
สระ อุ นางอุไร พรมบุตร
ร.ร.ชุมชนจำปี- สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
EP12สระ อุ
บทที่ 2 เรื่อง ภูผา นางสาวปิ่นอนงค์ เชิมชัยภูมิ
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
บทที่ 2 เรื่อง ภูผา
มาตราตัวสะกด นางสาวไอลดา คงเจริญ
ร.ร.บ้านคำบอน- สพป.อุดร 2
Online/
Youtube
เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
ห้องเรียนครูอ้อม นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศร
ร.ร.บ้านคำม่วง- สพป.อุดร 2
Online/
google.com
ห้องเรียนครูอ้อม (google.com)
ไตรยางค์ นางนันธิวา สังวันนา
ร.ร.บ้านกอก -สพป.อุดร 2


Online/
Youtube
สื่อการสอน เรื่อง ไตรยางศ์
คำประสม สระ -า นางวันเพ็ญ เทพนคร
ร.ร.บ้านวาปี-สพป.อุดร 2
Online/.mp4
- Google ไดรฟ์
0_20210910134616.mp4
- Google ไดรฟ์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ป.9 นางสาวทัศพร บุตรทหาร
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2

Online/
Youtube
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
สระ เอา นางอุไร พรมบุตร
ร.ร.ชุมชนจำปี- สพป.อุดร 2

Online/
Youtube
EP8สระเอา2564
พยางค์ และ คำ นางสาวรัชฎาพร ชาแท่น
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2

Online/
Youtube
พยางค์และคำ
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ม.1 ตอนที่ 1
ร.ร.บ้านเชียงแหว
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ม.1 ตอนที่ 2
ร.ร.บ้านเชียงแหว
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
การอ่านสะกดคำและแจกรูป
คำแม่ กม ป.1
คุณครูอุไรวรรณ พรหมบุตร
ร.ร.ชุมชนจำปี
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
แบบฝึกเสริมทักษะ มาตราตัวกด
แม่ กม ป.2
คุณครูมาลัย  ดสภาพ
ร.ร.บ้านม่วงดง
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กน .............................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กบ ...........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กก ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com........CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กม ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com......CLICK
แม่ ก กา หรือ ไม่ม่ตัวสะกด ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.....CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กง ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com......CLICK
แบบทดสอบหลังเรียน
พยัญชนะท้ายพยางค์

คุณครูอุชุมพร สะอาด
ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
สพป.อุดรธานี 2

Power Piont
www.mrcud2.com......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกอว ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กด ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กน ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกย ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
การผันอักษร กลาง ........................
สพป.อุดรธานี 2
Power Piont
www.mrcud2.com.......CLICK
       
       
HOME SUPERUD2
TOP
HOME MEDIAUD2