\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 1010 )
   
 

 
 
 
AMSS
SUPERUD2

คุรุสภา
สมศ.
สสค
ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
LRNCOVID19
   
 
 

 

สนก.
สทร.

DLIT

 

 

 

 

 

 

SKOOOL_UK
trueKARN_TV
ENGLISHTEST
สสวท.
e-Learning
โรงเรียนประรัฐ


 

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒
ซึ่งมีบรรยากาศการนิเทศ
ดังที่นำเสนอ (บางส่วน)
ดูภาพ............คลิก
 
..............................................................................................................******
การประเมินครูผู้ช่วยเป็นภารกิจหนึ่ง
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มอบหมาย
ให้ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการร่วม
ประเมิน ซึ่งต้องทำการประเมิน
ท่านละ ๔ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๖ เดือน
ซึ่งมีการนำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบ
...............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่๑/๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.อด.๒
ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีวัสดุ อุปกรณ์
..........................................................................................................*******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
 
..........................................................................................................*******
การอบรมเชิงปฎิบัติการติดตั้ง
บำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม
แก้ไข Hard ware DLTV
ให้แก่บุคลากรตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
เพื่อนำความรู้ ทักษะ เทคนิคที่ได้
ไปดูแล แก้ไขปัญหาวัสดุ อุปกรณ์
....................................................................................................********
การนิเทศ ติดตาม การเรียนออนไลน์
ที่บ้านของนักเรียน (Learn from Home)
ตามนโยบายท่าน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ของ สพป.อด.๒
มีรูปแบบที่หลากหลาย ตามแต่
สภาพบริบทของทรัพยากรแต่ละ
....................................................................................................********
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Champ)
ของโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน ได้ดีมากๆ
 
....................................................................................................*****
การประชุมระดมสมอง ผู้มีส่วนได้เสีย
กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
จำนวน ๒ โรงเรียน
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
ADMIN