HOME
Start
352
353
354
357
358
359
350
351
355
356
End
ประเมินห้องสมุดโรงเรียน  ในสังกัด สพป.อุดรธานี   เขต  ๒   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านค้อน้อย, ชุมชนทมป่าข่า, ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว, บ้านม่วงดง,
อนุบาลโนนสะอาด ........อ.โนนสะอาด
๒๗ ส.ค.๕๘

ป้ายนิเทศ แนะนำห้องสมุด
โรงเรียนบ้านค้อน้อย อ.โนนสะอาด

การจัดวางหนังสือ ที่ ร.ร. ค้อน้อย


การนำเสนอ แนะนำห้องสมุด ร.ร.บ้านค้อน้อย

การจัดวางหนังสือ ที่ ร.ร. ค้อน้อยสนทนา พบปะ พูดคุย ชี้แจง แนะนำ ระหว่าง ศณะศึกษานิเทศก์ กับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย

 

 

สื่อมัลติมีเดีย ในห้องสมุด ค้อน้อย

มุมสบายในห้องสมุด ค้อน้อย

 

ทางเข้าห้องสมุด ร.ร.ชุมชนทมป่าข่า

 

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้าผู้ทรงงานหนักด้านการศึกษา
เพื่อปวงประชาไทย
ในห้องสมุด ร.ร.ชุมชนทมป่าข่า
ดูเด่นเป็นสง่า

คุณครู  พิชิตพงษ์    ลุนสะแกวงสื กล่าวต้อนรับ
คณะศึกษานิเทศก์

กิจกรรมเล่านิเทาน ที่ ชุมชนทมป่าข่า

 

การแนะนำโรงเรียนและกิจกรรมห้องสมุด ของ นักเรียน ที่ ชุมชนทมป่าข่า


ศึกษานิเทศก์ เก็บข้อมูล ห้องสมุด

ที่ ชุมชนทมป่าข่า

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
ที่ ชุมชนทมป่าข่า

 

มุมอาเซียน ที่ ชุมชนทมป่าข่า

เก้าอี้หลากสีสัน น่าใช้ ในห้องสมุด ที่ ชุมชนทมป่าข่า


การต้อนรับเบื้องต้น ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

ผู้มาใช้บริการที่ ห้องสมุด ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

ถ่ายรูป เป็นหลักฐานการมาเยี่ยมห้องสมุด ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

พบปะ พูดคุย สนทยา แนะนำ ปรึกษาหาหรือ
ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และศึกษานิเทศก์

ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

โปรแกรมบริหารห้องสมุด ของ ชุมชน บ้านบุ่งแก้ว

ป้ายนิเทศ แนะนำห้องสมุด ร.ร.บ้านม่วงดง

นักเรียนผู้มาให้การต้อนรับ

สื่อมัลติมีเดีย ในห้องสมุด ม่วงดง

 

วันนี้โชคดี ที่มี ศน.สุภาพสตรี ไปด้วย
เลยได้ภาพสวยๆ มาฝาก

คุณครูบรรณรารักษ์ และนักเรียนมาให้การต้อนรับ
ที่ ร.รบ้านม่วงดง
การจัดชั้นวางหนังสือที่ ม่วงดง

การจัดชั้นวางหนังสือที่ ม่วงดง

การจัดชั้นวางหนังสือที่ ม่วงดง

 

แนะนำที่ อนุบาลโนนสะอาด

 

ศึกษานิเทศก์ แบ่งบทบาทและหน้าที่
ในการประเมินห้องสมุดโรงเรียน

ผู้มาใช้บริการห้องสมุด ที่ อนุบาลโนนสะอาด

การจัดวางชั้นหนังสือ
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด


มองมุมกว้าง ห้องสมุดอนุบาลโนนสะอาด

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด ให้ความสนใจ ส่งเข้าประกวด พอประมาณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
โดยศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ท่าน ศน.บรรพต พระยาลอ นำทีม คณะศึกษานิเทศก์
ร่วม ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียน ซึ่ง มีบรรยากาศ ดังที่ นำเสนอ............

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม