HOME
Start
392
393
394
387
388
389
390
391
395
386
End
การนิเทศ ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
โรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
๑๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๑

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียน
วังสามหมอวิทยาคาร กล่าวต้อนรับคณะ RT คุณธรรม

 

 
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ให้การต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม เขตตตรวจราชการที่ ๑๐

 

นักเรียนแสดงรำพื้นเมือง ตำนานวังสามหมอ

 

นักเรียนแสดงรำพื้นเมือง ตำนานวังสามหมอ

 


นักเรียน ว.ส.ค. นำเสนอ โครงงานคุณธรรม

นักเรียน วังสามหมอวิทยาคาร นำเสนอเพลงคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

 

คณะกรรมการ RT คุณธรรม

ลูกๆ นักเรียนร่วมนำเสนอโครงงาน

 

 

นักเรียน วังสามหมอวิทยาคาร นำเสนอ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภท ภาพยนตร์สั้น คุณธรรม

 

 

คณะคุณครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐

คุณครู ร.ร. ตาดทองพิทยาคม
นำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

คุณครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม
ร.ร.ตาดทองพิทยาคม รายงานการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 

 

 

นักเรียน สร้างคอมวิทยา รำพื้นเมือง
ต้อนรับคณะกรรมการ RT คุณธรรม
เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

ผู้อำนวยการ ร.ร.สร้างคอมวิทยา
กล่าวต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม

นักเรียน ร.ร.สร้างคอมวิทยา
กล่าวต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม

คณะครู ร.ร.สร้างคอมวิทยา
ร่วมให้การต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม

ผอ., และ รอง ผอ. สร้างคอมวิทยา
ให้การต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม

 

 

คณะกรรการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ร่วม นิเทศ ประเมิน โรงเรียนคุณธรรม ๓ ดาว ที่ สร้างคอมวิทยา

 

นักเรียน สร้างคอมวิทยา นำเสนอโครงงานคุณธรรม ซึ่ง เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี อีกประเภทหนึ่ง

 

คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สร้างคอมวิทย์ นำเสนอการดำเนินงานตามโครงการ

ของที่ระลึก ยอดฮิต

 

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนสร้างคอมวิทยา และ คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (อุดร,เลย,หนองคาย,บึงกาฬ,หนองบัวลำภู) ....ถ่ายรูปร่วมกัน

 

ถ่ายรูปก่อนจากกัน ณ สร้างคอมวิทย์

นักเรียน หนองแสงวิทยา กล่าวต้อนรับ RT คุณธรรม

 

คุณครู หนองแสงวิทย์ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูล
ของโรงเรียน และดำเนินรายการ

 

คณะครูหนองแสงวิทย์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการ
RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

คณะครูหนองแสงวิทย์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการ RT คุณธรรม

 

ทีมบริหาร หนองแสงวิทย์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการ
RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

ผู้บริหาร หนองแสงวิทย์ กล่าวการต้อนรับกรรมการฯ

 

คณะกรรมการ RT คุณธรรมเขตตรวจราชการที่ ๑๐
ร่วมนิเทศ ประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ ๓ ดาว ที่ หนองแสงวิทยา

 

นักเรียน หนองแสงวิทย์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นักเรียน หนองแสงวิทย์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

คณะ RT สนใจซักถาม สนทนา กับ นักเรียน
ที่นำเสนอโครงงานคุณธรรม

ผอ. ร.ร.หนองแสงวิทยา มอบของที่ระลึก
แก่คณะ RT คุณธรรม

 

 

ไหนๆ ก็มาแล้ว ไปอีกหน่อยหนึ่ง
ก็ถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของ อ. หนองแสง ( ฝอยลมแล้ว )

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนวก.) สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยเน้นการน้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเน้น ปลูกฝังค่านิยม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้น โดย มีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ดาว, ๒ ดาว, ๓ ดาว, ๔ ดาว และ ๕ ดาว
ในภาพเป็นการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
ผู้ประเมิน เป็น คณะ RT ระดับเขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ (อุดรธานี, เลย,หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ) .......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ