HOME
Start
422

423

424
417
418
419
420
421
425
426
End
ภาระงาน ศึกษานิเทศก์ ในต้นเดือนตุลาคม
โรงเรียนในเขตพื้นที่ บริการ สพป.อุดรธานี เขต ๒
ต้น ตุลาคม

 

นิเทศ วิทยาการคำนวณ อนุบาลโนนสะอาด

 

เยี่ยมห้องเรียนวิทยาการคำนวณ ที่ อนุบาลโนนสะอาด

 

เยี่ยมห้องเรียน อนุบาลโนนสะอาด

 

 

กิจกรรมการเรียนวิทยากรคำนวณ
ที่ อนุบาลโนนสะอาด

 

เยี่ยมนิเทศ โรงเรียนเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ อ.โนนสะอาด


 

ศึกษานิเทศก์ พบปะ คณะครู
และผู้บริหารโรงเรียนเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

 

 

กิจกรรมการเรียนวิทยาการคำรวณ
ที่ โรงเรียนบ้านนาฝาย อ.หนองแสง

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียนวิทยาการคำนวณ ม.ต้น ที่ โรงเรียนบ้านนาฝาย

 

 

อาหารมื้อเที่ยง ที่ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง อ.หนองแสง

 

หมูป่า แต่เลี่ยงในโรงเรียน ที่
ร.ร.บ้านแสงสว่าง

 

 

การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี

 

 

นิเทศการสอน เพศวิถีศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี อ.กุมภวาปี

 

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ   
ณ   โรงเรียนบ้านนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ   
ณ   โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลง อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ   
ณ   โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

ร่วมกิจกรรม สัมมนา ศึกษานิเทศก์
ณ  อ.เชียงคาน จ.เลย

 

 

ลำน้ำโขงในฤดูฝน

ทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขง ตอนเช้า

NEXT  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาระงาน ของศึกษานิเทศก์ ตอนช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลากหลายรูปแบบ
หลากหลายภาะกิจ......ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ...
........ดังภาพที่นำเสนอ..........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม