HOME
Start
422

423

424
417
418
419
420
421
425
426
End
การนิเทศติดตามโรงเรียนสะอาด บรรยากาศการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านโนนแสวง, โรงเรียนบ้านโพนทอง อ.ประจักษ์ศิลปาคม....
กลาง ตุลาคม 63

ประธานกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.บ้านโนนแสวง กล่าวต้อนรับกรรมการประเมินฯ

 

แขกผู้มีเกียรติมาให้การต้อนรับ กรรมการประเมินฯ

นักเรียนอนุบาล โนนแสวง แสดงต้อนรับ กรรมการประเมินฯ...ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสวง
กล่าวต้อนรับกรรมการประเมินฯ...

 

คณะกรรมการประเมินโครงการฯ

 

การประเมินโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศการเรียนรู้.....ที่่   โรงเรียนบ้านโพนทอง...

 

 

การตรวจเยี่ยม สถานที่ ร.ร.บ้านโพนทอง


การคัดแยกขยะ ที่ ร.ร.บ้านโพนทอง

การเยี่ยมห้องเรียน ชั้น ป.1 ที่ ร.ร.บ้านโพนทอง
ซึ่งศึกษานิเทศก์ เคยไปเยี่ยม
นักเรียนแสดงความคุ้นเคย กับ ศน.

 

เยี่ยมห้องเรียน ป.3 ที่ ร.ร.บ้านโพนทอง

ศน. กับ ผอ. และครูผู้รับผิดชอบโครงการ

 

NEXT   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศการเรียนรู้
เพื้อให้สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
โดยให้ แต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 โรงเรียน
ในภาพเป็นการนิเทศ ประเมิน โรงเรียนในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม