HOME
Start
422

423

424
427
428
429
420
421
425
426
End
การอบรมนวัตกรรมการสอนแบบวิธีเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ให้แก่โรงเรียนในโครงการ SLC
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอศรีธาตุ
29 ตุลาคม 63

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
พบปะกับบุคลากรโรงเรียนในโครงการ SLC

 

ศึกษานิเทศก์ และคุณครูวิทวัส ให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนวัตกรรม Open Approach & Lesson Study


บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว และ
โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนในโครงการ SLC
ร่วมอบรมทุกคน

บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว และ โรงเรียนบ้านนายูง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ SLC ร่วมอบรมทุกคน

 

คุณครูสาคร ทิพนัส ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง
สาธิตการสอนแบบวิธีเปิด ช่วงชั้นที่ 2คุณครูสาคร ทิพนัส สาธิตการสอนแบบวิธีเปิด ช่วงชั้นที่ 2

 

คุณครูสาคร ทิพนัส สาธิตการสอนแบบวิธีเปิด ช่วงชั้นที่ 2

 

 

 

นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนนำเสนอผลงานจากกิจกรรม

 

 

ครูสรุปบทเรียน

เปรียบเทียบผลงาน

 

นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้

 

นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้

ครูผู้สังเกตการสอน ช่วงชั้นที่ 2

คุณครูธัญพิชชา สาธิตการสอนแบบเปิด ช่วงชั้นที่ 1

 

คุณครูผู้สังเกตการสอน ช่วงชั้นที่ 1

 

คุณครูผู้สังเกตการสอน ช่วงชั้นที่ 1

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ช.1
ครูผู้สอนนำเสนอผลการสอน

 

คุณครูผู้สังเกตการสอน ช่วงชั้นที่ 1

 

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ครูผู้สอนนำเสนอผลการสอน ช.1

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.1

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.1

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.1

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ครูผู้สอนนำเสนอผลการสอน ช.2

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ศึกษานิเทศก์
ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.2

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ศึกษานิเทศก์   ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.2

 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คุณครู
ผู้สังเกตการสอนวิพากษ์การสอน ช.2

 

บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว และ โรงเรียนบ้านนายูง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ SLC ร่วมอบรมทุกคน

 

NEXT   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.อุดรธานี เขต ๒
ได้จัดอบรมนวัตกรรมการสอนแบบวิธีเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ให้แก่โรงเรียนในโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ในสังกัด สพป.อด.2 มี 2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
และโรงเรียนบ้านนายูง กลุ่มงานสื่อฯ จึงได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทั้งสอง........ดังภาพที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม