HOME
Start
422

423

424
427
428
429
430
421
425
426
End

การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (AR: Augmented Reality)

หอประชุมผาแดง และหอประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
7-8 /14-15
พ.ย. 63วิทยากร คุณครู โอ๋ (จันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล )
จาก ร.ร.บ้านเมืองปัง

 

 

การอบรมสร้างสื่อ  AR รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูโรงเรียนขยายโอกาสจากอำเภอศรีธาตุ
โนนสะอาด และ วังสามหมอ

 

 

วิทยากรสุภาพสตรี กำลังให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสื่อ AR

 

วิทยากรกำลังแสดงสื่อ AR ที่สร้างเสร็จแล้ว
กระตุ้นความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม รุ่นแรก

วิทยากรหนุ่ม น้องนุ๊ก (จิรวัฒน์  ตะนัยศรี)
จาก ร.ร.บ้านห้วยกองสี

 

วิทยากรหนุ่ม ครูแต๋ง (วราวัฒน์   โสภารัตน์) 
จาก ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

 
ผู้เข้ารับการอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ั  AR รุ่นแรก กำลังฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อ (Work Shop)

 

วิทยากรหนุ่ม ครูป๊อป (ปรัชญา  มัฆนาโส) 
จาก ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

ทีมวิทยากรหนุ่ม กำลังให้ความรู้ด้านซอฟท์แวร์ AR
แก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1  และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน

 

ทีมวิทยากรหนุ่ม กำลังให้ความรู้ด้านซอฟท์แวร์ AR
แก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน

 

 

ทีมงานวิทยากรการอบรมการสร้างสื่อ AR
สพป.อุดรธานี เขต 2 ถึงจะน้อยและหนุ่มสาว
ก็คุณภาพล้วนๆทีมวิทยากรหนุ่ม กำลังให้ความรู้ด้านซอฟท์แวร์ AR
แก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2   และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน

 

ทีมวิทยากรการสร้างสือการเรียนรู้ AR กับ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

 

 

การอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริอง ของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาส ในอำเภอกุมภวาปี หนองแสงและประจักษ์ศิลปาคม

 

 

 


การอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริอง ของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาส ในอำเภอกุมภวาปี หนองแสงและประจักษ์ศิลปาคม

 

 

การอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริอง ของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาส ในอำเภอกุมภวาปี หนองแสงและประจักษ์ศิลปาคม

 

ตัวอย่างสื่อ AR ของผู้เข้ารับการอบรม
คลิกดูสื่อ   AR  รุ่นที่ 1 ทั้งหมด.....

ตัวอย่างสื่อ AR ของผู้เข้ารับการอบรม

ตัวอย่างสื่อ AR ของผู้เข้ารับการอบรม
คลิกดูสื่อ   AR  รุ่นที่ 2 ทั้งหมด.....

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.อุดรธานี เขต ๒
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (AR : Augmented Reality)  ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอศรีธาตุ โนนสะอ าดและวังสามหมอ
อบรมวันที่ 7-8  พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อด.2 รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอกุมภวาปี
หนองแสง และประจักษ์ศิลปาคม อบรมวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมร่วมคิด สพป.อด.2 .......ดังภาพที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม