HOME
Start
432

433

434
427
428
429
430
431
435
426
End
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC: School as Learning Community)
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด และ โรงเรียนบ้านนายูง อ.ศรีธาตู
ม.ค-ก.พ.64

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ณ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

 

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ณ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ณ ร.ร.บ้านนายูง

 

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ณ   ร.ร.บ้านนายูง

 

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ณ ร.ร.บ้านนายูง

การสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการแบบปิด
ตามนวัตกรรมของโครงการ SLC
ณ   ร.ร. ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

ศึกษานิเทศก์และคุณครูอาวุโส ร่วมทำกิจกรรม
Lesson Study การสอนวิทยาศาสตร์
ณ  ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

 

นักเรียน ชั้น ป. 6  ทำกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีการแบบเปิด
ณ  ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

นักเรียน ชั้น ป. 6 นำเสนอผลงานจากการ
 ทำกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ณ  ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการแบบปิด ตามนวัตกรรมของโครงการ SLC    ณ   ร.ร. ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

 

การเปรียบเทียบผลงานนักเรียน และสรุปบทเรียน โดยครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

 


การเปรียบเทียบผลงานนักเรียน และสรุปบทเรียน
โดยครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

 


การสอนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการแบบเปิด
ชั้น ป.2   ณ   ร.ร.บ้านนายูง

 

 

นักเรียนทำกิจกรรมการเขียนโปรแกรม
Scartch ตามโจทย์ที่ครูมอบหมาย

 

คุณครูดูผลงานนักเรียนบนจอมอนิเตอร์

 

การร่วมสังเกตการสอนของศึกษานิเทศก์
และคุณครูอาวุโส ภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านนายูง

คุณครู ร.ร.บ้านนายูง จัดการเรียนรู้
ด้วย วิธีการแบบเปิด วิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อหาความสัมพันธ์ภาพและคำศัพท์

 

นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อหาความสัมพันธ์ภาพและคำศัพท์

 

คุณครู ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว จัดการเรียนรู้
โดยวิธีการแบบเปิด วิชาสังคมฯ ชั้น ม.1


นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
เรือง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ บุ่งแก้ว

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของ นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
เรือง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ บุ่งแก้ว

นักเรียน  ชั้น ม.1  นำเสนอผลงาน จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด
สังคมศึกษา  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น  ณ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 นักเรียนนำเสนอผลงานจาการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ณ  ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

นักเรียนระดมสมองการทำกิจกรรมฯ
ณ  ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

คุณครูและนักเรียน ร.ร.บ้านนายูง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการแบบเปิด ภาษาไทย ชั้น ม.1

 

นักเรียน ชั้น ม.1 ร.ร.บ้านนายูงทำกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย การผสมคำให้เป็นคำใหม่

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ม.1
ร.ร.บ้านนายูง ภาษาไทย การผสมคำให้เป็นคำใหม

นักเรียน ชั้น ม.1 ร.ร.บ้านนายูงทำกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย การผสมคำให้เป็นคำใหม่

 

คุณครูภาษาไทย ร.ร.บ้านนายูง จัดการเรียนรู้
โดยวิธีการแบบเปิด ชั้น ป.5

 

คุณครูภาษาไทย ร.ร.บ้านนายูง จัดการเรียนรู้
โดยวิธีการแบบเปิด ชั้น ป.5

นักเรียน ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านนายูง ทำกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามใบงานที่ครูมอบหมาย

ครูสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย วิธีการแบบเปิด

 

นักเรียน ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านนายูง ทำกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามใบงานที่ครูมอบหมาย

ศึกษานิเทศก์ และคุณครู ร.ร.บ้านนายูง
ร่วมศึกษาชั้นเรียน  ภาษาไทย ชั้น ป.5

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
(School as Learning Community) .ลักษณะเป็นโครงการวิจัยการศึกษาในระยะปานกลาง 3 ปี ระหว่่างปีงบประมาณ 2563-2565 :ซึ่ง
มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว และโรงเรียนบ้านนายูง
รับผิดชอบโครงการภาคสนาม โดย กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด. 2....
.มีภาพการดำเนินกิจกรรม ดังนำเสนอ.... ทั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมโครงการ SLC ของ สพฐ. ได้ที่ www.slcobec.net........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม