HOME
Start
432

433

434
427
428
429
430
431
435
436
End

การนิเทศ  ติดตาม   การจัดการศึกษา  หลากหลายกิจกรรม

โรงเรียนใน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
กรกฎาคม   2565

การนิเทศ ติดตาม และประเมินล การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับ
ตัวแทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ณ   โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
ในภาพ เป็นการนิเทศโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.หนองแสง

 

 

การนิเทศ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านโนนแสวง อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน
ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย 1

 

การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย 1

 

การนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ร.ร.บ้านกอก

 

การนิเทศการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ร.ร.บ้านกอก

การนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ร.ร.บ้านกอก


การนิเทศการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับ ตัวแทนศูนย์คุณธรรมม (องค์การมหาชน)
ณ   โรงเรียน.บ้านกอก   อ.กุมภวาปี

 

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย

 

การ PLC ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ทำ SWOTด้านวิชาการ

 

การ PLC ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทำ SWOTด้านวิชาการ ของโรงเรียนในกลุ่มห้วยเกิ้งปะโคการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนบ้านเดงน้อย  กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค

 

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนบ้านเปะโค  กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค

 

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนบ้านดงน้อย  กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค

การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนบ้านเโคกผักหวานฯ กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค

 

การนิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิน
เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ณ โรงเรียนบ้านสี่แจ อ.กุมภวาปี

การนิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิน เ
ป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ณ โรงเรียนบ้านสี่แจ อ.กุมภวาปี

 

การนิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิน
เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ณ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง  อ.หนองแสง

 

การนิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิน
เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ณ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง  อ.หนองแสง

การนิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิน
เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อ.โนนสะอาด

 

การนิเทศ การใช้ DLTV ณ โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง  อ.โนนสะอาด

 

การนิเทศ การใช้ DLTV ณ โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค อ.กุมภวาปี

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ตืดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาของศึกษานิเทศก์ หลากหลายโครงการ
ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม นิเทศร่วมกับตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
การเตรียมการเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ซึ่งมีบรรยายการศการนิเทศ.......ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม