HOME
Start
432

433

434
427
428
429
430
431
435
436
End

การนิเทศการจัดการเรียนรู็แบบ Active Learning คุณครูในกลุ่มเครืข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโคและโปร่งตาดทองก้าวหน้า

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค และ โปร่งตาดทองก้าวหน้า
กันยายน  2565

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ อำเภอศรีธาตุ
คุณครูสุรีพัฒน์ สมทิพย์ สาธิตการสอน ภาษาไทย ชั้น ป.1

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านกุดนาค้อ
ภาษาไทย ชั้น ป.1

 

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านโปร่ง ภาษาไทย ชั้น ป.3

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านสามขา ภาษาไทย ป.6

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านสามขา ภาษาไทย ป.6

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเกิ้งน้อย
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่ ร.ร.บ้านดงน้อย กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค
คุณครูจารุทัศน์   สัตทาผล สาธิตการสอน  เทคโนโลยี ชั้น ป.4   เรื่อง ดาวกระจายที่ค่ายลูกเสือ

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเห้วยเกิ้งฯ
ภาษาไทย ชั้น ป.1

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเห้วยเกิ้งฯ
ภาษาไทย ชั้น ป.1

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเห้วยเกิ้งฯ
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเห้วยเกิ้งฯ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

 

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านเห้วยเกิ้งฯ
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

 

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกา ฯ
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกา ฯ
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านปะโค
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านปะโค  
เทคโนโลยี  ชั้น ม.2

 

ประเเมิน PA คุณครูโรงเรียนบ้านปะโค
ภาษาอังกฤษ ป.6

ประเเมิน PA คุณครูโรงเรียนบ้านปะโค
ภาษาอังกฤษ ป.6

 

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์  
คุณครู เปรทกมล   ดาดะเห   สาธิตการสอน ภาษาอังกฤษ    ชั้น ป.5 เรื่อง Healthy habits

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านป่าหวาย
วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.6

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านบุ่งหมากลาน
ภาษาอังกฤษ  ชั้น ม.2

 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่ ร.ร.บ้านบุ่งหมากลาน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค
คุณครูมนัสนันท์  ชุมแวงวาปี สาธิตการสอน ภาษาอังกฤษ  ชั้น ม.2  เรื่อง Wealther

 

 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่ ร.ร.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค
คุณครู ทาริกา  ศิริชนม์  สาธิตการสอน ภาษาจีน  ชั้น ป.4   เรื่อง    รู้จักพิน อิน

 

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
ภาษาจีน  ชั้น ป.4

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
สังคมศึกษาฯ   ชั้น ป.6

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
สังคมศึกษาฯ   ชั้น ป.6

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
สังคมศึกษาฯ   ชั้น ป.6

 

Active Learning ที่ ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
สังคมศึกษาฯ   ชั้น ป.6

การประเมินครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสะอาดนามูล

 

การประเมิน PA ณ โรงเรียนสะอาดนามูล

 

 

การประเมินครูผู้ช่วย ที่ โรงเรียนบ้านนาม่วง

 

การประเมิน PA ครูผู้สอน ที่ โรงเรียนบ้านโนนแสวง
อ.ประจักษ์ศิลปาคม

การประเมิน PA ครูผู้สอน ที่ โรงเรียนบ้านโนนแสวง
อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

การอบรมเพื่อเสริมสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยและสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี
จัดโดย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี   ณ   โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี    
วิทยากรโดย คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การนำเสนองานจากการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสารานุกรมไทย

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ประกอบด้วย การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ณ  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ 1 ท่าน ในภาพเป็นการนิเทศ Active Learning โรงเรียนในกลุ่มห้วยเกิ้งปะโค อ.กุมภวาปี
และโรงเรียนในกลุ่มโปร่งตาดทองก้าวหน้า อ.ศรีธาตุ , การนิเทศเพื่อประเมินการพัฒนาการศึกษาตามข้อตกลง (PA) ของคุณครูในโรงเรียน
ที่ร้องขอให้ร่วมเป็นกรรมการประเมิน, การร่วมเป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วย, การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศการศึกษา ฯลฯ
ซึ่งมีบรรยากาศ......ดังที่นำเสนอ (บางส่วน)

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม