ชื่องานวิจัย เจ้าของงานวิจัย ตันสังกัด ผู้เผยแพร่ คลิกอ่าน
         
* รายงานการประเมินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 จังหวัดอุดรธานี
สพป.อด.2
----------------------------------------------------------- --------------------- ------------- ---------------------- ------------------
* รายงานการวิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ในเขตตรวจราชการที่ 10 โดยใช้กระบวนการ SPREAD
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม
สพป.อด.2
----------------------------------------------------------- -------------------- ------------- ----------------------- -----------------
* รายงานผลการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบาย
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สพป.อด.2 ปีการศึกษา 2564
สพป.อด.2
------------------------------------------------------------ --------------------- ------------- ----------------------- -------------------
*รายงานการนิเทศติดตาม โครงการแท็ลเล็ต พี ซี
เพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 1
สพป.อด.2
------------------------------------------------------------ --------------------- ------------- ----------------------- -------------------
*รายงานนวัตกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อด.2
------------------------------------------------------------ --------------------- ------------- ----------------------- -------------------
*รายงานการประเมินโครงการอบรมครูผลิตคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
(พ.ศ.2459-2550)
สพป.อด.2
------------------------------------------------------------ --------------------- ------------- ----------------------- -------------------