HISTORY KAMKHAN DATA_LOCAL HOME
                                                                            ข้อมูลพื้นฐาน  
ที่ตั้ง ขนาด
                  เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี
(ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์สิลปาคม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ของ
จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ห่างจาก จากตัวจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 43 กิโลเมตร รวมขนาดพื้นที่ในเขตบริการ   2,809.721 ตารางกิโลเมตร
อำเภอ
พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
กุมภวาปี
660.000
โนนสะอาด
424.913
ศรีธาตุ
512.000
วังสามหมอ
709.000
หนองแสง
359.000
ประจักษ์ศิลปาคม
144.818
รวม
2.809.721
อาณาเขต
                  
ทิศเหนือ          จดอำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
                  ทิศใต้             จดกับอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกระนวน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดอุดรธานี
                  ทิศตะวันออก     จดกับอำเภอคำม่วง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศตะวันตก       จดกับอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สภาพภูมิศาสตร์
                ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆ ในพื้นที่เนินจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ปอ มันสัมปะหลัง ถั่ว ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ
   พื้นที่ราบใช้ปลูกข้าว พื้นที่ราบลุ่มใหญ่รอบบริเวณหนองหานกุมภวาปี เป็นเพาะปลูกข้าวหลัก ริมขอบหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีใช้
   เพาะปลูกไม่ได้ บางปีรอบบริวณหนองหานเกิดน้ำท่วมพื้นที่นาต่อกันหลายวันทำให้ต้นข้าวตาย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำปาวเป็นแหล่งปลูกข้าว
  รองลงไป พื้นที่ร้อยละ ประมาณ 80 ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และประโยชน์ทางเกษตรกรรม อื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ
  ชุมชนตลอดแนวลำน้ำปาวทำการประมงน้ำจืด สภาพป่าพอหลงเหลือ ให้เห็นบ้างแต่อยู่ในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถุกทำลายด้วยฝืมือมนุษย์
  มีวนอุทยานแห่งชาติฝอยลม บนภูพานคำเทือกเขาภูพานน้อยในอำเภอหนองแสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเทือกเขาในอำเภอวังสามหมอ
  ในอำเภอวังสามหมอรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนครมีสภาพป่าเป็นป่าในเขตร้อนแต่ก็ถูกทำลายจนหลงเหลือสภาพป่าน้อยเต็มที
สภาพภูมิอากาศ
                สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูฝนฝนตกชุกราวในเดือนกันยายน บางปีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและแห้ง
  หนาวจัดในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งอากาศแล้งจัด ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชินชากับคนอีสานไปแล้ว
การปกครอง
         แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จำนวน ตำบล / หมู่บ้าน / หลังคาเรือน / ประชากร
               มีจำนวน 39 ตำบล 477 หมู่บ้าน 66,448 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 308,565 คน ความหนาแน่นประชากร  109.82 คนต่อตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ประชากร
กุมภวาปี
13
174
25,627
119,085
โนนสะอาด
6
66
9,693
47,255
ศรีธาตุ
7
86
9,886
43,042
วังสามหมอ
6
72
11,092
53,215
หนองแสง
4
38
5,532
24,237
ประจักษ์ศิลปาคม
3
41
4.618
21,731
รวม
39
477
66,448
308,565

                                            ที่มา..ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center ( http://udonthani.kapook.com : 4/20/2021 / 11 :31 AM)
                      .....ศน.สุริยนต์..ผู้รวบรวม************************ กลับหน้าแรก