ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
รวมทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
กลุ่มที่  อำเภอ ชื่อกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นักเรียน ห้องเรียน นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นักเรียน ห้องเรียน นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นร./ห้อง ครู&บุคลากรฯ จัดการเรียนฯ เปิดสอน ขนาด (โรงเรียน) ขนาด  7 แบบ (โรงเรียน)
โรงเรียน (ปฐมวัย) (ปฐมวัย) (ประถมฯ) (ประถมฯ) (ม.ต้น) (ม.ต้น) (รวมทั้งสิ้น) (รวมทั้งสิ้น) ประถม ปฐมวัย,ประถม ปฐมวัย,ประถม,ม.ต้น เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ขนาด1 ขนาด2 ขนาด3 ขนาด4 ขนาด5 ขนาด6 ขนาด7 หมายเหตุ
1 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 33 6 76 9 85 9 194 24 102 9 88 9 98 10 98 10 134 11 107 10 635 59 62 2 83 3 73 2 218 7 1047 141 88 79 ปกติ 1 8 1 8 2 0 0 8 1 0 1 0 0 0
2 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายแชแล 6 4 1 25 4 33 5 62 10 38 5 34 5 40 5 49 5 40 5 38 5 239 30 6 1 12 1 12 1 30 3 331 43 38 35 ปกติ 0 4 1 5 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 ขนาด1 นักเรียน 120
3 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายท่าลี่สีออ 8 30 4 108 8 102 8 240 20 97 8 108 8 115 8 121 8 145 8 143 8 729 48 33 2 30 2 39 2 102 6 1071 74 113 82 ปกติ 0 6 2 4 4 0 0 4 2 2 0 0 0 0 ขนาด 2  120<นักเรียน200
4 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายเวียงคำ 8 8 2 63 8 58 8 129 18 71 8 73 8 79 8 77 8 92 8 92 8 484 48 16 1 20 1 22 1 58 3 671 69 76 54 ปกติ 0 7 1 6 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 ขนาด3 200<นักเรียน≤300
5 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า 7 0 0 40 7 43 7 83 14 47 7 48 6 46 7 54 7 51 7 61 7 307 41 11 1 15 1 16 1 42 3 432 58 51 41 ปกติ 0 6 1 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 ขนาด4 300<นักเรียน<500
6 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 0 0 84 8 94 8 178 16 107 8 89 8 108 8 112 8 108 8 113 8 637 48 74 4 68 4 60 4 202 12 1017 76 100 84 ปกติ 0 4 4 4 4 0 0 4 2 2 0 0 0 0 ขนาด5 500≤นักเรียน<1,500
7 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 1 1 107 8 83 9 191 18 110 8 115 9 117 9 123 9 127 9 128 8 720 52 55 3 49 3 64 3 168 9 1079 79 110 75 ปกติ 0 6 3 5 4 0 0 5 3 0 1 0 0 0 ขนาด6 1,500≤นักเรียน<2500
8 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว 6 18 1 58 6 73 6 149 13 77 6 70 6 77 6 87 6 92 6 66 6 469 36 17 2 25 2 23 2 65 6 683 55 75 58 ปกติ 0 4 2 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 ขนาด7 2,500≤นักเรียน
9 กุมภวาปี กลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 6 1 66 8 79 8 151 17 84 8 107 8 106 8 133 8 125 8 118 8 673 48 29 2 33 2 44 2 106 6 930 71 104 76 ปกติ 0 6 2 5 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0
10 ศรีธาตุ กลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ 9 0 0 151 11 170 11 321 22 196 13 150 11 197 12 229 12 218 12 186 12 1176 72 12 1 20 1 18 1 50 3 1547 97 111 102 ปกติ 0 8 1 6 2 1 0 6 2 0 0 1 0 0 เล็ก 1นักเรียน<500
11 ศรีธาตุ กลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 20 2 94 8 87 8 201 18 83 8 95 8 105 8 111 8 107 8 95 8 596 48 34 2 29 2 37 2 100 6 897 72 94 71 ปกติ 0 3 2 4 4 0 0 4 3 1 0 0 0 0 กลาง 500นักเรียน<1,500
12 ศรีธาตุ กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองก้าวหน้า 7 7 1 90 7 82 7 179 15 59 7 82 7 91 7 69 7 77 7 105 7 483 42 55 4 49 4 63 4 167 12 829 69 80 78 ปกติ 0 3 4 3 4 0 0 3 2 2 0 0 0 0 ใหญ่ 1,500 นักเรียน<2,500
13 ศรีธาตุ กลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 0 0 64 6 46 6 110 12 41 7 53 7 55 8 57 8 76 7 72 8 354 45 8 1 8 1 16 1 32 3 496 60 60 54 ปกติ 2 5 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ใหญ่พิเศษ 2,500 นักเรียน
14 โนนสะอาด กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ 10 0 0 118 9 103 9 221 18 122 9 109 10 121 10 138 10 132 10 142 10 764 59 72 5 76 5 72 5 220 15 1205 92 122 103 ปกติ 1 4 5 5 5 0 0 5 4 1 0 0 0 0
15 โนนสะอาด กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง 9 22 2 116 9 107 10 245 21 125 11 119 11 140 11 162 11 144 11 149 10 839 65 33 2 25 2 39 2 97 6 1181 92 92 81 ปกติ 0 7 2 7 2 0 0 7 1 0 0 1 0 0
16 โนนสะอาด กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม 11 0 0 125 10 114 10 239 20 114 10 115 11 139 11 147 11 120 11 135 11 770 65 60 3 55 4 59 4 174 11 1183 96 130 102 ปกติ 1 6 4 6 5 0 0 6 4 1 0 0 0 0
17 วังสามหมอ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 6 23 1 119 8 153 8 295 17 175 9 188 9 204 9 215 9 201 9 214 9 1197 54 75 4 71 4 69 4 215 12 1707 83 103 106 ปกติ 0 2 4 1 4 1 0 1 3 0 1 1 0 0
18 วังสามหมอ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2 6 0 0 79 6 80 6 159 12 86 6 78 6 102 6 88 6 84 6 98 6 536 36 13 1 16 1 17 1 46 3 741 51 87 51 ปกติ 0 5 1 3 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0
19 วังสามหมอ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3 9 4 1 124 9 141 9 269 19 129 10 139 9 140 9 161 9 143 9 132 9 844 55 67 4 54 4 67 4 188 12 1301 86 131 90 ปกติ 0 5 4 4 5 0 0 4 1 4 0 0 0 0
20 วังสามหมอ กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4 8 12 2 92 8 104 8 208 18 74 8 103 8 108 8 107 7 125 8 109 8 626 47 51 3 60 3 71 3 182 9 1016 74 102 80 ปกติ 0 5 3 5 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0
21 หนองแสง หนองแสง 1 9 32 4 105 9 139 10 276 23 137 10 168 10 156 10 189 10 192 11 180 10 1022 61 81 5 88 5 86 5 255 15 1553 99 106 119 ปกติ 0 4 4 4 5 0 0 4 3 0 1 1 0 0
22 หนองแสง หนองแสง 2 7 72 6 93 7 84 7 249 20 76 7 98 7 98 7 109 7 103 7 79 7 563 42 78 4 62 4 74 4 214 12 1026 74 95 79 ปกติ 0 3 4 2 5 0 0 2 3 2 0 0 0 0
23 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 8 36 3 96 7 77 8 209 18 90 8 85 8 88 8 111 8 90 8 89 8 553 48 70 3 43 3 42 3 155 9 917 75 93 72 ปกติ 0 6 2 5 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0
24 ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 8 5 1 100 8 127 8 232 17 104 8 110 7 125 8 130 8 111 8 116 8 696 47 30 3 33 3 49 3 112 9 1040 73 108 67 ปกติ 0 5 3 3 5 0 0 3 3 2 0 0 0 0
                                                                                                         
    รวม 193 333 39 2193 188 2264 193 4790 420 2344 198 2424 196 2655 201 2877 200 2837 202 2767 199 15912 1196 1042 63 1024 65 1132 64 3198 192 23900 1859 2269 1839   5 122 61 112 79 2 0 112 48 25 4 4 0 0