ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวาป์  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านปอ กุมภวาปี 2 1 5 1 9 1 16 3 7 1 6 1 6 1 6 1 12 1 14 1 51 6 - - - - - - - - 67 9 7 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี 10 1 20 1 29 1 59 3 28 1 34 1 27 1 30 1 48 2 39 1 206 7 62 2 83 3 73 2 218 7 483 17 28 28 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
3 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปี 6 1 7 1 6 1 19 3 13 1 7 1 11 1 11 1 13 1 14 1 69 6 - - - - - - - - 88 9 10 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปี - - 4 1 4 1 8 2 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 3 1 21 6 - - - - - - - - 29 8 4 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปี 5 1 4 1 4 1 13 3 9 1 7 1 16 1 9 1 14 1 10 1 65 6 - - - - - - - - 78 9 9 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านห้วยกองสี ตูมใต้ 5 1 9 1 6 1 20 3 4 1 4 1 10 1 4 1 5 1 8 1 35 6 - - - - - - - - 55 9 6 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านโนนสิมมา ตูมใต้ - - 7 1 7 1 14 2 17 1 6 1 4 1 7 1 1 1 2 1 45 6 - - - - - - - - 59 59 1 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 บ้านโนนจำปา ตูมใต้ - - - - - - - - - - - - 1 1 4 1 10 1 1 1 16 4 - - - - - - - - 16 4 4 4 ปกติ ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านตูม ตูมใต้ 5 1 17 1 16 1 38 3 17 1 18 1 15 1 19 1 22 1 8 1 99 6 - - - - - - - - 137 9 15 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
10 บ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้ - - 3 1 4 1 7 2 4 1 3 1 4 1 4 1 5 1 8 1 28 6 - - - - - - - - 35 8 4 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
10 รวม 33 6 76 9 85 9 194 24 102 9 88 9 98 10 98 10 134 11 107 10 635 59 62 2 83 3 73 2 218 7 1047 141 88 79