ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่ 12 1 20 1 20 1 52 3 20 1 15 1 21 1 19 1 30 1 17 1 122 6 17 1 14 1 18 1 49 3 223 12 19 21 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
2 บ้านท่าแร่ ท่าลี่ 3 1 9 1 6 1 18 3 5 1 9 1 3 1 8 1 9 1 9 1 43 6 - - - - - - - - 61 9 7 5 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล ท่าลี่ - - 12 1 16 1 28 2 9 1 13 1 19 1 16 1 18 1 11 1 86 6 - - - - - - - - 114 8 14 8 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านนาเพ็ญ ท่าลี่ 5 1 9 1 9 1 23 3 10 1 9 1 7 1 10 1 11 1 11 1 58 6 - - - - - - - - 81 9 9 6 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านกุดยาง ท่าลี่ 10 1 20 1 16 1 46 3 17 1 16 1 15 1 16 1 32 1 21 1 117 6 - - - - - - - - 163 9 18 10 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
6 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่ - - 15 1 11 1 26 2 11 1 15 1 18 1 13 1 14 1 24 1 95 6 - - - - - - - - 121 8 15 9 ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออ - - 12 1 16 1 28 2 17 1 20 1 20 1 27 1 19 1 35 1 138 6 16 1 16 1 21 1 53 3 219 11 20 17 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
8 บ้านหนองแดง สีออ - - 11 1 8 1 19 2 8 1 11 1 12 1 12 1 12 1 15 1 70 6 - - - - - - - - 89 8 11 6 ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                               
8 รวม 30 4 108 8 102 8 240 20 97 8 108 8 115 8 121 8 145 8 143 8 729 48 33 2 30 2 39 2 102 6 1071 74 113 82