ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านท่าสัง หนองหว้า - - 6 1 2 1 8 2 4 1 3 1 3 1 2 1 7 1 6 1 25 6 - - - - - - - - 33 8 4 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านโนนมะข่า หนองหว้า - - 3 1 6 1 9 2 11 1 11 1 8 1 5 1 5 1 15 1 55 6 - - - - - - - - 64 8 8 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า - - 5 1 10 1 15 2 11 1 8 1 9 1 10 1 9 1 11 1 58 6 11 1 15 1 16 1 42 3 115 11 10 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านกุดจิก หนองหว้า - - 7 1 3 1 10 2 4 1 10 1 4 1 8 1 11 1 5 1 42 6 - - - - - - - - 52 8 7 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านหนองหว้า หนองหว้า - - 9 1 8 1 17 2 3 1 5 1 8 1 8 1 9 1 6 1 39 6 - - - - - - - - 56 8 7 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านหนองแวง หนองหว้า - - 3 1 5 1 8 2 6 1 - - 4 1 6 1 3 1 5 1 24 5 - - - - - - - - 32 7 5 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้า - - 7 1 9 1 16 2 8 1 11 1 10 1 15 1 7 1 13 1 64 6 - - - - - - - - 80 8 10 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
7 รวม 0 0 40 7 43 7 83 14 47 7 48 6 46 7 54 7 51 7 61 7 307 41 11 1 15 1 16 1 42 3 432 58 51 41