ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุก - - 4 1 5 1 9 2 7 1 8 1 10 1 10 1 9 1 11 1 55 6 - - - - - - - - 64 8 8 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านนาดีสร้างบง ผาสุก - - 12 1 14 1 26 2 17 1 11 1 19 1 12 1 21 1 19 1 99 6 15 1 19 1 24 1 58 3 183 11 17 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
3 บ้านสี่แจ ผาสุก - - 13 1 10 1 23 2 16 1 14 1 9 1 18 1 11 1 14 1 82 6 - - - - - - - - 105 8 13 11 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านดงเรือง ผาสุก - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 2 1 1 1 - - - - 4 3 - - - - - - - - 5 4 1 2 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอ 1 1 9 1 10 1 20 3 4 1 16 1 5 1 8 1 14 1 8 1 55 6 - - - - - - - - 75 9 8 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอ - - 18 1 8 1 26 2 13 1 20 1 18 1 13 1 16 1 15 1 95 6 - - 6 1 8 1 14 2 135 10 14 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอ - - 26 1 20 1 46 2 29 1 30 1 30 1 34 1 39 2 30 1 192 7 40 2 24 1 32 1 96 4 334 13 26 19 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
8 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอ - - 4 1 4 1 8 2 5 1 4 1 3 1 10 1 7 1 8 1 37 6 - - - - - - - - 45 8 6 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอ - - 21 1 11 1 32 2 19 1 11 1 21 1 17 1 10 1 23 1 101 6 - - - - - - - - 133 8 17 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
                                                                                 
9 รวม 1 1 107 8 83 9 191 18 110 8 115 9 117 9 123 9 127 9 128 8 720 52 55 3 49 3 64 3 168 9 1079 79 110 75