ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี.........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียน เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านเชียงแหว เชียงแหว - - 9 1 17 1 26 2 20 1 14 1 18 1 24 1 20 1 21 1 117 6 5 1 12 1 14 1 31 3 174 11 16 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 บ้านเซียบ เชียงแหว - - 11 1 17 1 28 2 18 1 14 1 22 1 20 1 15 1 10 1 99 6 - - - - - - - - 127 8 16 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
3 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว - - 14 1 14 1 28 2 6 1 14 1 8 1 17 1 13 1 12 1 70 6 12 1 13 1 9 1 34 3 132 11 12 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
4 บ้านสวนหม่อน เชียงแหว - - 12 1 14 1 26 2 20 1 18 1 10 1 14 1 19 1 17 1 98 6 - - - - - - - - 124 8 16 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
5 บ้านเดียม เชียงแหว 18 1 8 1 9 1 35 3 10 1 6 1 12 1 8 1 14 1 3 1 53 6 - - - - - - - - 88 9 10 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านนกขะบา เชียงแหว - - 4 1 2 1 6 2 3 1 4 1 7 1 4 1 11 1 3 1 32 6 - - - - - - - - 38 8 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
6 รวม 18 1 58 6 73 6 149 13 77 6 70 6 77 6 87 6 92 6 66 6 469 36 17 2 25 2 23 2 65 6 683 55 75 58