ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ   อำเภอศรีธาตุ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 คำเมยวิทยาคม หัวนาคำ - - 20 1 7 1 27 2 16 1 14 1 12 1 20 1 23 1 18 1 103 6 - - - - - - - - 130 8 16 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 คำกุงประชานุกูล หัวนาคำ 15 1 11 1 15 1 41 3 12 1 11 1 19 1 17 1 17 1 21 1 97 6 - - - - - - - - 138 9 15 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
3 บ้านโคกกลาง หัวนาคำ - - 8 1 10 1 18 2 8 1 12 1 15 1 8 1 11 1 3 1 57 6 - - - - - - - - 75 8 9 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านคำบอน หัวนาคำ 5 1 8 1 7 1 20 3 5 1 10 1 8 1 9 1 12 1 9 1 53 6 - - - - - - - - 73 9 8 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 คำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำ - - 27 1 27 1 54 2 27 1 21 1 26 1 28 1 28 1 22 1 152 6 25 1 23 1 25 1 73 3 279 11 25 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
6 สามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำ - - 8 1 16 1 24 2 9 1 14 1 16 1 19 1 6 1 10 1 74 6 9 1 6 1 12 1 27 3 125 11 11 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านหนองท่มคำเจริญ หัวนาคำ - - 7 1 2 1 9 2 2 1 8 1 5 1 6 1 5 1 11 1 37 6 - - - - - - - - 46 8 6 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 บ้านโนนอำนวย หัวนาคำ - - 5 1 3 1 8 2 4 1 5 1 4 1 4 1 5 1 1 1 23 6 - - - - - - - - 31 8 4 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
8 รวม 20 2 94 8 87 8 201 18 83 8 95 8 105 8 111 8 107 8 95 8 596 48 34 2 29 2 37 2 100 6 897 72 94 71