ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทอง  อำเภอศรีธาตุ...........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านกุดนาค้อ ตาดทอง - - 22 1 23 1 45 2 20 1 22 1 20 1 19 1 26 1 33 1 140 6 21 1 9 1 14 1 44 3 229 11 21 18 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
2 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทอง - - 28 1 21 1 49 2 8 1 24 1 18 1 15 1 13 1 22 1 100 6 20 1 18 1 18 1 56 3 205 11 19 16 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
3 บ้านป่าหวาย ตาดทอง 7 1 2 1 5 1 14 3 9 1 4 1 11 1 5 1 6 1 10 1 45 6 - - - - - - - - 59 9 7 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่ง - - 18 1 13 1 31 2 9 1 16 1 19 1 7 1 14 1 12 1 77 6 3 1 7 1 9 1 19 3 127 11 12 16 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
5 บ้านสามขา บ้านโปร่ง - - 6 1 2 1 8 2 2 1 6 1 1 1 1 1 8 1 11 1 29 6 - - - - - - - - 37 8 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านสมดี บ้านโปร่ง - - 2 1 3 1 5 2 1 1 1 1 8 1 6 1 1 1 3 1 20 6 - - - - - - - - 25 8 3 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านโปร่ง บ้านโปร่ง - - 12 1 15 1 27 2 10 1 9 1 14 1 16 1 9 1 14 1 72 6 11 1 15 1 22 1 48 3 147 11 13 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
                                                                                 
7 รวม 7 1 90 7 82 7 179 15 59 7 82 7 91 7 69 7 77 7 105 7 483 42 55 4 49 4 63 4 167 12 829 69 80 78