ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน อำเภอุศรีธาตุ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านนายูง นายูง - - 13 1 9 1 22 2 3 1 9 1 10 1 6 1 10 1 14 1 52 6 8 1 8 1 16 1 32 3 106 11 10 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านโคกหนองแวง นายูง - - 7 1 8 1 15 2 7 1 6 1 7 1 7 1 10 1 6 1 43 6 - - - - - - - - 58 8 7 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านหนองกุงปาว นายูง - - 13 1 6 1 19 2 7 1 5 1 7 1 8 1 11 1 8 1 46 6 - - - - - - - - 65 8 8 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านคำดอกไม้ นายูง - - - - - - - - 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 5 1 15 6 - - - - - - - - 15 6 3 2 ปกติ ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียน - - 12 1 4 1 16 2 6 1 10 1 13 1 8 1 12 1 10 1 59 6 - - - - - - - - 75 8 9 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านคำม่วง หนองนกเขียน - - 6 1 5 1 11 2 6 1 9 1 1 1 10 1 12 1 11 1 49 6 - - - - - - - - 60 8 8 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านโคกก่อง หนองนกเขียน - - 13 1 14 1 27 2 11 1 11 1 15 1 13 1 20 1 17 1 87 6 - - - - - - - - 114 8 14 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 บ้านป่าไร่ หนองนกเขียน - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 3 3 - - - - - - - - 3 3 1 4 ปกติ ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
8 รวม 0 0 64 6 46 6 110 12 41 7 53 7 55 8 57 8 76 7 72 8 354 45 8 1 8 1 16 1 32 3 496 60 60 54