ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธิ์  อำเภอโนนสะอาด..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด - - 15 1 11 1 26 2 13 1 14 1 13 1 18 1 12 1 13 1 83 6 - - - - - - - - 109 8 14 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญ - - 4 1 8 1 12 2 12 1 9 1 13 1 10 1 11 1 14 1 69 6 - - - - - - - - 81 8 10 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญ - - 8 1 6 1 14 2 4 1 6 1 10 1 8 1 7 1 3 1 38 6 - - - - - - - - 52 8 7 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ - - 16 1 18 1 34 2 18 1 18 1 25 1 23 1 30 1 26 1 140 6 15 1 22 1 24 1 61 3 235 11 21 12 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
5 ห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญ - - 20 1 18 1 38 2 15 1 17 1 11 1 21 1 18 1 23 1 105 6 10 1 13 1 18 1 41 3 184 11 17 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
6 บ้านหนองกุง หนองกุงศรี - - 14 1 9 1 23 2 16 1 14 1 10 1 11 1 9 1 16 1 76 6 18 1 7 1 4 1 29 3 128 11 12 19 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านนาเหล่า หนองกุงศรี - - 19 1 14 1 33 2 19 1 6 1 15 1 22 1 18 1 19 1 99 6 15 1 18 1 12 1 45 3 177 11 16 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 บ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรี - - 18 1 16 1 34 2 19 1 18 1 15 1 17 1 16 1 19 1 104 6 14 1 16 1 14 1 44 3 182 11 17 16 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
9 โนนจำปาประชาสรรค์ หนองกุงศรี - - - - - - - - - - 1 1 3 1 2 1 7 1 4 1 17 5 - - - - - - - - 17 5 3 4 ปกติ ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
10 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หนองกุงศรี - - 4 1 3 1 7 2 6 1 6 1 6 1 6 1 4 1 5 1 33 6 - - - - - - - - 40 8 5 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
10 รวม 0 0 118 9 103 9 221 18 122 9 109 10 121 10 138 10 132 10 142 10 764 59 72 5 76 5 72 5 220 15 1205 92 122 103