ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โคกกลาง - - 12 1 9 1 21 2 10 1 11 1 12 1 19 1 14 1 17 1 83 6 30 1 17 1 23 1 70 3 174 11 16 11 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลาง - - 9 1 7 1 16 2 8 1 1 1 12 1 6 1 9 1 7 1 43 6 - - - - - - - - 59 8 7 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โคกกลาง - - 11 1 7 1 18 2 11 1 1 1 12 1 7 1 7 1 10 1 48 6 - - - - - - - - 66 8 8 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านโคกสง่า โคกกลาง - - 11 1 8 1 19 2 7 1 3 1 7 1 13 1 3 1 11 1 44 6 - - - - - - - - 63 8 8 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านม่วงดง โคกกลาง - - 10 1 9 1 19 2 10 1 3 1 5 1 7 1 12 1 12 1 49 6 3 1 8 1 16 1 27 3 95 11 9 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด 19 1 49 2 48 2 116 5 70 3 83 3 78 3 88 3 85 3 73 2 477 17 - - - - - - - - 593 22 27 25 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 5
7 บ้านหัวฝาย โนนสะอาด - - 10 1 8 1 18 2 3 1 12 1 6 1 10 1 9 1 6 1 46 6 - - - - - - - - 64 8 8 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด - - - - 3 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 4 1 8 1 22 6 - - - - - - - - 25 7 4 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด 3 1 4 1 8 1 15 3 4 1 3 1 4 1 10 1 1 1 5 1 27 6 - - - - - - - - 42 9 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
9 รวม 22 2 116 9 107 10 245 21 125 11 119 11 140 11 162 11 144 11 149 10 839 65 33 2 25 2 39 2 97 6 1181 92 92 81