ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม  อำเภอโนนสะอาด..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านหาดสถาพร ทมนางาม - - 4 1 5 1 9 2 7 1 5 1 7 1 2 1 7 1 10 1 38 6 - - - - - - - - 47 8 6 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 ชุมชนทมป่าข่า ทมนางาม - - 13 1 15 1 28 2 15 1 17 1 22 1 21 1 20 1 22 1 117 6 21 1 14 1 19 1 54 3 199 11 18 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
3 บ้านทมนางาม ทมนางาม - - 24 1 24 1 48 2 20 1 13 1 19 1 25 1 23 1 25 1 125 6 - - - - - - - - 173 8 22 11 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
4 บ้านค้อน้อย ทมนางาม - - - - - - - - - - 3 1 5 1 7 1 2 1 4 1 21 5 - - - - - - - - 21 5 4 4 ปกติ ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้ว - - 12 1 10 1 22 2 11 1 10 1 10 1 7 1 7 1 10 1 55 6 23 1 19 1 22 1 64 3 141 11 13 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
6 บ้านโนนสำราญ บุ่งแก้ว - - 13 1 11 1 24 2 11 1 15 1 8 1 16 1 13 1 9 1 72 6 - - - - - - - - 96 8 12 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านกุดขนวน บุ่งแก้ว - - 24 1 22 1 46 2 18 1 18 1 20 1 27 1 17 1 18 1 118 6 16 1 17 1 10 1 43 3 207 11 19 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
8 บ้านโคกล่าม บุ่งแก้ว - - 9 1 4 1 13 2 3 1 4 1 7 1 5 1 6 1 3 1 28 6 - - - - - - - - 41 8 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้ว - - 11 1 10 1 21 2 10 1 19 1 24 1 19 1 12 1 20 1 104 6 - - - - - - - - 125 8 16 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
10 บ้านหนองโก บุ่งแก้ว - - 8 1 7 1 15 2 8 1 5 1 8 1 12 1 4 1 5 1 42 6 - - 5 1 8 1 13 2 70 10 7 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
11 บ้านบะยาว บุ่งแก้ว - - 7 1 6 1 13 2 11 1 6 1 9 1 6 1 9 1 9 1 50 6 - - - - - - - - 63 8 8 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
11 รวม 0 0 125 10 114 10 239 20 114 10 115 11 139 11 147 11 120 11 135 11 770 65 60 3 55 4 59 4 174 11 1183 96 130 102