ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ1   อำเภอวังสามหมอ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ - - 10 1 3 1 13 2 5 1 13 1 8 1 13 1 11 1 15 1 65 6 16 1 18 1 11 1 45 3 123 11 11 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 23 1 65 3 88 3 176 7 121 4 111 4 142 4 121 4 115 4 134 4 744 24 - - - - - - - - 920 31 30 40 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
3 หาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้า - - 9 1 11 1 20 2 12 1 5 1 10 1 23 1 14 1 13 1 77 6 13 1 17 1 10 1 40 3 137 11 12 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
4 บ้านไทยสมพร หนองกุงทับม้า - - 10 1 17 1 27 2 9 1 11 1 6 1 15 1 16 1 5 1 62 6 16 1 9 1 12 1 37 3 126 11 11 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
5 บ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้า - - 24 1 24 1 48 2 20 1 41 1 27 1 30 1 32 1 33 1 183 6 30 1 27 1 36 1 93 3 324 11 29 23 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
6 บ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้า - - 1 1 10 1 11 2 8 1 7 1 11 1 13 1 13 1 14 1 66 6 - - - - - - - - 77 8 10 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
6 รวม 23 1 119 8 153 8 295 17 175 9 188 9 204 9 215 9 201 9 214 9 1197 54 75 4 71 4 69 4 215 12 1707 83 103 106