ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3    อำเภอวังสามหมอ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านคำยาง ผาสุก - - 28 1 24 1 52 2 19 1 36 1 23 1 32 1 20 1 29 1 159 6 - - - - - - - - 211 8 26 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
2 ผาสุกประชานุกูล ผาสุก - - 22 1 26 1 48 2 21 1 16 1 23 1 27 1 34 1 27 1 148 6 15 1 20 1 22 1 57 3 253 11 23 18 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
3 บ้านดงกลาง ผาสุก - - 10 1 18 1 28 2 21 2 22 1 25 1 28 1 30 1 23 1 149 7 20 1 10 1 16 1 46 3 223 12 19 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
4 บ้านคำน้อย ผาสุก - - 16 1 18 1 34 2 14 1 13 1 16 1 9 1 11 1 12 1 75 6 14 1 12 1 4 1 30 3 139 11 13 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
5 บ้านคำจวง ผาสุก - - 8 1 2 1 10 2 5 1 6 1 9 1 6 1 7 1 3 1 36 6 - - - - - - - - 46 8 6 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 ดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุก - - 9 1 10 1 19 2 7 1 9 1 13 1 7 1 12 1 8 1 56 6 - - - - - - - - 75 8 9 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านผาทอง ผาสุก - - 4 1 8 1 12 2 11 1 9 1 6 1 12 1 10 1 15 1 63 6 - - - - - - - - 75 8 9 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 คำไฮพิทยาคม ผาสุก 4 1 17 1 22 1 43 3 27 1 23 1 17 1 32 1 12 1 9 1 120 6 18 1 12 1 25 1 55 3 218 12 18 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
9 บ้านวังทอง ผาสุก - - 10 1 13 1 23 2 4 1 5 1 8 1 8 1 7 1 6 1 38 6 - - - - - - - - 61 8 8 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
9 รวม 4 1 124 9 141 9 269 19 129 10 139 9 140 9 161 9 143 9 132 9 844 55 67 4 54 4 67 4 188 12 1301 86 131 90