ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4    อำเภอวังสามหมอ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 ดงง่ามนางาม คำโคกสูง - - 8 1 11 1 19 2 11 1 5 1 16 1 11 1 15 1 10 1 68 6 - - - - - - - - 87 8 11 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านท่าลาด คำโคกสูง - - 2 1 8 1 10 2 1 1 2 1 3 1 - - 5 1 4 1 15 5 - - - - - - - - 25 7 4 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูง - - 4 1 5 1 9 2 3 1 8 1 1 1 5 1 5 1 4 1 26 6 - - - - - - - - 35 8 4 1 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 หนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซ 2 1 10 1 16 1 28 3 8 1 9 1 18 1 15 1 12 1 19 1 81 6 - - - - - - - - 109 9 12 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซ 10 1 13 1 8 1 31 3 8 1 9 1 3 1 10 1 7 1 13 1 50 6 - - - - - - - - 81 9 9 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านคำโคกสูง คำโคกสูง - - 20 1 21 1 41 2 14 1 24 1 23 1 27 1 29 1 19 1 136 6 31 1 26 1 29 1 86 3 263 11 24 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซ - - 21 1 20 1 41 2 12 1 23 1 17 1 17 1 25 1 18 1 112 6 10 1 15 1 17 1 42 3 195 11 18 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 บ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ - - 14 1 15 1 29 2 17 1 23 1 27 1 22 1 27 1 22 1 138 6 10 1 19 1 25 1 54 3 221 11 20 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
                                                                                 
8 รวม 12 2 92 8 104 8 208 18 74 8 103 8 108 8 107 7 125 8 109 8 626 47 51 3 60 3 71 3 182 9 1016 74 102 80