ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1    อำเภอหนองแสง..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 อนุบาลหนองแสง ทับกุง 12 1 33 2 46 2 91 5 57 3 75 3 72 3 81 3 72 3 83 3 440 18 - - - - - - - - 531 23 23 32 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 5
2 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุง 2 1 2 1 2 1 6 3 5 1 4 1 3 1 4 1 2 1 7 1 25 6 - - - - - - - - 31 9 3 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านหนองประเสริฐ ทับกุง - - 6 1 15 1 21 2 10 1 17 1 11 1 15 1 10 1 15 1 78 6 14 1 10 1 9 1 33 3 132 11 12 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
4 บ้านหนองหว้า ทับกุง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 ปกติ ไม่มีนักเรียน ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุง 8 1 5 1 6 1 19 3 7 1 10 1 10 1 7 1 6 1 10 1 50 6 - - - - - - - - 69 9 8 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 ทับกุงประชานุกูล ทับกุง 10 1 20 1 31 2 61 4 28 1 34 1 31 1 35 1 43 2 36 1 207 7 37 2 49 2 45 2 131 6 399 17 23 29 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
7 บ้านโคกสว่าง หนองแสง - - 13 1 15 1 28 2 17 1 12 1 11 1 29 1 28 1 14 1 111 6 10 1 14 1 15 1 39 3 178 11 16 19 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสง - - 8 1 1 1 9 2 1 1 6 1 4 1 4 1 9 1 4 1 28 6 - - - - - - - - 37 8 5 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านหนองแสง หนองแสง - - 18 1 23 1 41 2 12 1 10 1 14 1 14 1 22 1 11 1 83 6 20 1 15 1 17 1 52 3 176 11 16 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
                                                                                 
9 รวม 32 4 105 9 139 10 276 23 137 10 168 10 156 10 189 10 192 11 180 10 1022 61 81 5 88 5 86 5 255 15 1553 99 106 119        
ประถม 0
ปฐมวัย-ประถม 4
ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น 4
   
ขนาดเล็ก 4
ขนาดกลาง 5
ขนาดใหญ่ 0
ขนาดใหญ่พิเศษ 0
   
ขนาดที่ 1 4
ขนาดที่ 2 3
ขนาดที่ 3 0
ขนาดที่ 4 1
ขนาดที่ 5 1
ขนาดที่ 6 0
ขนาดที่ 7 0