ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2    อำเภอหนองแสง..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านหนองบัว นาดี 6 1 8 1 7 1 21 3 1 1 7 1 3 1 11 1 6 1 7 1 35 6 - - - - - - - - 56 9 6 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านนาดีโคกกลาง นาดี - - 14 1 16 1 30 2 6 1 17 1 17 1 8 1 17 1 8 1 73 6 27 1 19 1 25 1 71 3 174 11 16 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
3 บ้านนาฝาย นาดี 24 1 18 1 16 1 58 3 18 1 19 1 23 1 18 1 20 1 18 1 116 6 12 1 15 1 18 1 45 3 219 12 18 16 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
4 บ้านโคกศรีห้วยยาง นาดี 17 1 11 1 6 1 34 3 13 1 16 1 17 1 13 1 18 1 12 1 89 6 - - - - - - - - 123 9 14 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
5 บ้านทับไฮ แสงสว่าง 4 1 6 1 9 1 19 3 9 1 11 1 6 1 21 1 7 1 4 1 58 6 - - - - - - - - 77 9 9 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านท่ายม แสงสว่าง 9 1 17 1 16 1 42 3 4 1 8 1 6 1 9 1 14 1 11 1 52 6 11 1 12 1 10 1 33 3 127 12 11 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง 12 1 19 1 14 1 45 3 25 1 20 1 26 1 29 1 21 1 19 1 140 6 28 1 16 1 21 1 65 3 250 12 21 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
                                                                                 
7 รวม 72 6 93 7 84 7 249 20 76 7 98 7 98 7 109 7 103 7 79 7 563 42 78 4 62 4 74 4 214 12 1026 74 95 79