ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม...........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง - - 14 1 12 1 26 2 20 1 19 1 18 1 18 1 12 1 16 1 103 6 47 1 29 1 24 1 100 3 229 11 21 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
2 บ้านนาม่วง นาม่วง - - 8 1 5 1 13 2 13 1 6 1 2 1 6 1 10 1 13 1 50 6 - - - - - - - - 63 8 8 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านโนนสา นาม่วง - - 10 1 14 1 24 2 10 1 13 1 14 1 20 1 14 1 12 1 83 6 - - - - - - - - 107 8 13 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านโนนแสวง นาม่วง 5 1 9 1 8 1 22 3 3 1 6 1 5 1 10 1 10 1 8 1 42 6 - - - - - - - - 64 9 7 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วง - - - - 5 1 5 1 4 1 3 1 5 1 10 1 3 1 4 1 29 6 - - - - - - - - 34 7 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง 23 1 27 1 19 1 69 3 18 1 17 1 17 1 23 1 23 1 14 1 112 6 23 2 14 2 18 2 55 6 236 15 16 16 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
7 บ้านเชียงกรม นาม่วง - - 22 1 10 1 32 2 13 1 13 1 23 1 19 1 10 1 14 1 92 6 - - - - - - - - 124 8 16 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 บ้านโนนทรายฟอง นาม่วง 8 1 6 1 4 1 18 3 9 1 8 1 4 1 5 1 8 1 8 1 42 6 - - - - - - - - 60 9 7 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
8 รวม 36 3 96 7 77 8 209 18 90 8 85 8 88 8 111 8 90 8 89 8 553 48 70 3 43 3 42 3 155 9 917 75 93 72