ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน   อำเภอประจักษ์ศิลปาคม..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง คร จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ห้วยสามพาด - - 2 1 2 1 4 2 1 1 - - 1 1 5 1 4 1 1 1 12 5 - - - - - - - - 16 7 2 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาด - - 3 1 4 1 7 2 8 1 4 1 4 1 10 1 2 1 9 1 37 6 - - - - - - - - 44 8 6 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาด - - 22 1 25 1 47 2 9 1 13 1 20 1 13 1 19 1 16 1 90 6 - - - - - - - - 137 8 17 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
4 บ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาด - - 17 1 20 1 37 2 20 1 26 1 24 1 24 1 18 1 31 1 143 6 8 1 13 1 6 1 27 3 207 11 19 12 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
5 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจาน - - 9 1 9 1 18 2 7 1 6 1 15 1 10 1 13 1 9 1 60 6 - - - - - - - - 78 8 10 2 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน - - 13 1 25 1 38 2 31 1 16 1 31 1 27 1 27 1 23 1 155 6 12 1 15 1 28 1 55 3 248 11 23 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
7 บ้านโพนทอง อุ่มจาน 5 1 17 1 20 1 42 3 11 1 17 1 16 1 18 1 13 1 9 1 84 6 - - - - - - - - 126 9 14 10 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 บ้านเมืองปัง อุ่มจาน - - 17 1 22 1 39 2 17 1 28 1 14 1 23 1 15 1 18 1 115 6 10 1 5 1 15 1 30 3 184 11 17 12 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
                                                                                 
8 รวม 5 1 100 8 127 8 232 17 104 8 110 7 125 8 130 8 111 8 116 8 696 47 30 3 33 3 49 3 112 9 1040 73 108 67