รวมทุกกลุ่ม   เมืองกุมภวาป์   แชแล   ท่าลีสีออ   เวียงคำ   หนองหว้า   ห้วยเกิ้งปะโค   เสอเพลอผาสุก   เชียงแหว   พันดอน   จำปีศรีธาตุ   หัวนาคำ   โปร่งตาดทอง   นายูงนกเขียน   โนนหนองโพธิ์   โนนโคกกลาง   บุ่งแก้วทมนางาม   วังสามหมอ1   วังสามหมอ2   วังสามหมอ3   วังสามหมอ4   หนองแสง1   หนองแสง2   นาม่วง   สามพาดอุ่มจาน