พ.ย. - ธ.ค.59 นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ศึกษานิเทศก์
แต่ละท่านรับผิดชอบ
โรงเรียนในสังกัด
สพป.อุดร 2
     
7 -9 ธ.ค.2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย