web องค์กรทางการศึกษาและweb การศึกษาที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
           สำนักอำนวยการ
                  กลุ่มประชาสัมพันธ์
                  กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
        สำนักงานลูกเสื่อ สพฐ.
                  กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ.
      สำนักนโยบายและแผน
                  กลุ่มสารสนเทศ
                  โปรแกรม EIS
                  ศูนย์ปฏิติการ สพฐ.
                 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  โรงเรียนขนาดเล็ก
     สำนักติดตามและประเมินผล
     สำนักพัฒนาระบบริหาร
                กลุ่มประเมินผลทางวิชาการ
     สำนักการคลังและทรัพย์สิน
     สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
     สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
     สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
               กลุ่มสารสนเทศ
     สำนักวิชาการและมาตรฐาน
     สำนักทดสอบทางการศึกษา 
             ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
     สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     สำนักผู้เชี่ยวชาญ
     สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
             สภานักเรียนไทย
    หน่วยตรวจสอบภายใน
     สถาบันภาษาอังกฤษ
    สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ชายแดนภาคใต้    
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานเขาธิการ สภาการศึกษา
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สำนักงาน สกสค.
สสวท.
การจัดการความรู้
ครูไทย
ครูบ้านนอกดอทคอม

Thai - e-learning
UK...e-learning
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม


............................กำลังรวบรวม