ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ  จ.อุดรธานี

 

ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก..ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม 
น.ร. อ.
รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวม น.ร.
ประถม
รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม น.ร.
ม.ต้น
รวมห้อง ม.ต้น รวม
ทั้งหมด
รวมห้อง
ทั้งหมด
1 บ้านโคกศรี นางพัทธนันท์  วิบูลย์สิน 080-1921184 0 2 8 10 2 1 5 4 5 3 6 24 6 0 0 0 0 0 34 8
2 บ้านดูนเลา นายธวัชช์  ชมภูพื้น 098-1011951 0 5 7 12 2 8 8 6 4 11 9 46 6 0 0 0 0 0 58 8
3 บ้านโนนสูง นางเจียมจิตร  จิตสบาย 063-1567845 0 7 12 19 2 10 5 7 7 6 9 44 6 0 0 0 0 0 63 8
4 บ้านโคกน้อย นายเรวัตร  ชัยจำรัส 061-0477600 0 10 8 18 2 12 10 8 13 15 8 66 6 0 0 0 0 0 84 8
5 บ้านห้วยวังปลา     0 6 9 15 2 6 16 14 13 14 12 75 6 0 0 0 0 0 90 8
6 บ้านโนนม่วง นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี 081-0562889 0 13 13 26 2 16 7 8 14 21 20 86 6 0 0 0 0 0 112 8
7 บ้านกอก นายประกาย  นวะสิมมา 080-4609629 0 17 13 30 2 26 19 11 20 15 13 104 6 0 0 0 0 0 134 8
8 ชุมชนจำปี นายดำรงศักดิ์  พรมบุตร 091-8618619 0 12 18 30 2 19 21 17 20 24 24 125 6 10 8 15 33 3 188 11
9 อนุบาลศรีธาตุ นายเสกสรรค์  โสภารัตน์ 082-0366866 0 57 69 126 4 109 117 100 113 101 97 637 20 0 0 0 0 0 763 24
รวมทั้งหมด 0 129 157 286 20 207 208 175 209 210 198 1,207 68 10 8 15 33 3 1526 91