ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวมประถม รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 บ้านโคกล่าม     0 0 0 0 0 0 3 4 4 2 2 15 5 0 0 0 0 0 15 5
2 บ้านค้อน้อย นายสุทธิพงษ์  สุ่มมาตย์ 0956637945 0 4 5 9 2 9 2 7 3 12 1 34 6 0 0 0 0 0 43 8
3 บ้านหาดสถาพร นายชิรานนท์  พันธ์หาญ 0934784464 0 6 8 14 2 2 11 13 7 8 5 46 6 0 0 0 0 0 60 8
4 บ้านบะยาว นายณัฐชา  ทัศนิยม 0854625553 0 6 9 15 2 6 10 8 5 10 8 47 6 0 0 0 0 0 62 8
5 บ้านหนองโก นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน 0616909944 0 6 9 15 2 13 5 5 4 6 10 43 6 3 16 7 26 3 84 11
6 บ้านโนนสำราญ นายสุรพล  มหิพันธ์ 0930587899 0 16 6 22 2 15 12 12 12 8 11 70 6 0 0 0 0 0 92 8
7 บ้านกระเบื้องโนนทิง นายประดิษฐ์  การไร่ 0828461974 0 18 22 40 2 19 11 17 11 21 12 91 6 0 0 0 0 0 131 8
8 บ้านทมนางาม นางสาวมาลัย  โสภาพ 0862332711 0 13 22 35 2 26 24 26 16 28 33 153 6 0 0 0 0 0 188 8
9 บ้านกุดขนวน นายชูศักรวิชญ์  แสนปัญญา 0817088404 0 18 24 42 2 24 14 18 14 17 13 100 6 17 23 11 51 3 193 11
10 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว นายวันชัย ชลธี 0956630024 0 17 20 37 2 12 9 9 24 20 14 88 6 27 27 22 76 3 201 11
11 ชุมชนทมป่าข่า     0 23 27 50 2 31 21 33 22 22 32 161 6 13 29 11 53 3 264 11
รวมทั้งหมด 0 127 152 279 20 157 122 152 122 154 141 848 65 60 95 51 206 12 1333 97