ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ๒  อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม  อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวมประถม รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 โคกสว่างดงง่ามน้อย นายอภิชาติ  สิทธิโชติ 0935354477 0 7 13 20 2 7 8 5 5 10 8 43 6 0 0 0 0 0 63 8
2 บ้านโคกเล้า นางสุปราณี  โสภาคำ 0812509852 0 9 9 18 2 14 15 16 16 7 10 78 6 0 0 0 0 0 96 8
3 บ้านนาแก นายจรรยาพิสุทธ์ สิทธิโชติชติ 0862376035 0 9 22 31 2 11 11 10 9 17 12 70 6 0 0 0 0 0 101 8
4 บ้านนาตาดนาโปร่ง     0 20 16 36 2 19 17 18 20 17 17 108 6 0 0 0 0 0 144 8
5 บ้านนานกชุมนาชุมพร นายพูนผล  จันโทสาร 0973189157 0 22 18 40 2 22 18 18 30 22 26 136 6 0 0 0 0 0 176 8
6 บะยาวพัฒนาศึกษา นายวีรยุทธ  ชัยดินี 0898967559 0 16 20 36 2 21 22 25 14 24 29 135 6 10 4 10 24 3 195 11
รวมทั้งหมด 0 83 98 181 12 94 91 92 94 97 102 570 36 10 4 10 24 3 775 51