ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ๓  อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม  อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวมประถม รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 บ้านคำจวง     0 4 9 13 2 2 10 3 7 4 9 35 6 0 0 0 0 0 48 8
2 บ้านวังทอง นายสาริศ   หันนาง 0641915288 0 6 6 12 2 5 5 5 6 12 7 40 6 0 0 0 0 0 52 8
3 ดานใหญ่พิทยาคาร นายสันติ ดอนแสง 0878672645 0 7 14 21 2 10 12 8 12 7 9 58 6 0 0 0 0 0 79 8
4 บ้านผาทอง นางตรีประดับ  บุญสาร 0862187611 0 9 7 16 2 9 11 15 15 9 16 75 6 0 0 0 0 0 91 8
5 บ้านคำน้อย นายสมศรี  จันทร์อ่อน 0819549780 0 15 17 32 2 13 12 13 16 18 8 80 6 10 10 10 30 3 142 11
6 คำไฮพิทยาคม นายสุนันท์ นามมุงคุณ 0862288581 6 18 19 43 3 27 10 8 15 13 26 99 6 20 16 10 46 3 188 12
7 บ้านดงกลาง นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี 0814714929 0 21 23 44 2 26 28 24 22 13 18 131 7 21 18 13 52 3 227 12
8 บ้านคำยาง นายเสถียร  แสงกล้า 0878560902 0 40 29 69 3 25 22 31 30 25 28 161 6 0 0 0 0 0 230 9
9 ผาสุกประชานุกูล นายสุริยันต์  ภูขาว 0857605613 0 26 25 51 2 27 29 24 29 30 32 171 6 26 19 20 65 3 287 11
รวมทั้งหมด 6 146 149 301 20 144 139 131 152 131 153 850 55 77 63 53 193 12 1344 87