ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง๒  อำเภอหนองแสง  จ.อุดรธานี
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร็โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม  อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวมประถม รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 บ้านหนองบัว นางมะลิวัลย์ นามศรี 089-8634286 1 6 2 9 3 11 5 5 9 7 4 41 6 0 0 0 0 0 50 9
2 บ้านทับไฮ นางแสงเดือน  ปากเมย 092-2792871 11 12 5 28 3 23 6 3 13 13 10 68 6 0 0 0 0 0 96 9
3 บ้านท่ายม     0 8 3 11 2 8 11 10 11 13 12 65 6 12 14 9 35 3 111 11
4 บ้านโคกศรีห้วยยาง นายบรรจง  ดีแป้น 087-2267344 11 16 17 44 3 11 17 15 14 18 13 88 6 0 0 0 0 0 132 9
5 บ้านนาดีโคกกลาง นายอดิศร  โยธะชัย 082-1214157 10 15 10 35 3 8 18 8 25 19 32 110 6 23 22 17 62 3 207 12
6 บ้านนาฝาย นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ 081-8733440 23 19 27 69 3 16 25 19 16 14 24 114 6 15 14 11 40 3 223 12
7 บ้านแสงสว่าง นายสมจิตร  บุญกลาง 085-0033559 22 28 31 81 3 26 24 20 30 21 20 141 6 19 25 22 66 3 288 12
รวมทั้งหมด 78 104 95 277 20 103 106 80 118 105 115 627 42 69 75 59 203 12 1107 74