ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม  อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวมประถม รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว     0 5 4 9 2 5 4 1 3 0 3 16 5 0 0 0 0 0 25 7
2 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พฒนา) นายอิศรา  ภาประเวช 0833560608 0 7 2 9 2 11 2 10 4 6 6 39 6 0 0 0 0 0 48 8
3 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก นางอรทัย  แก้วพนา 0801905409 0 7 12 19 2 11 12 9 8 11 5 56 6 0 0 0 0 0 75 8
4 บ้านโพนทอง นายอาทิตย์  พละกุล 0933223963 9 18 15 42 3 18 11 10 11 14 11 75 6 0 0 0 0 0 117 9
5 บ้านสะอาดนามูล นายวิมล  คำด้วง 0810597271 0 17 16 33 2 13 20 13 18 16 12 92 6 0 0 0 0 0 125 8
6 บ้านเมืองปัง นายไชยวัฒน์ ไกรราช 0892765986 0 24 17 41 2 19 16 18 21 12 23 109 6 16 11 5 32 3 182 11
7 บ้านโนนสมบูรณ์ นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุ 0883379116 0 20 23 43 2 18 17 28 18 29 13 123 6 9 21 12 42 3 208 11
8 บ้านอุ่มจาน นายอิทธิพล  คลังแสง 0817088491 0 14 41 55 3 32 25 27 17 26 29 156 6 25 14 20 59 3 270 12
รวมทั้งหมด 9 112 130 251 18 127 107 116 100 114 102 666 47 50 46 37 133 9 1050 74